Jak dokonać odpisów amortyzacyjnych

W związku z prowadzoną działalnością kupiliśmy samochód osobowy, o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro. Proszę o wyjaśnienie na przykładzie jak dokonać odpisów amortyzacyjnych. W jaki sposób będzie wyglądało rozliczenie w momencie sprzedaży samochodu?

W przypadku samochodów osobowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości samochodu w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia przewyższającej równowartość 20.000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Przykład:

Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą. Na potrzeby prowadzonej firmy nabył samochód osobowy za który zapłacił 90.000 zł. Samochód ten zaliczył do środków trwałych.

Samochód został przekazany do używania dnia 9 października i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Równowartość 20.000 euro tego dnia wynosiła 80.000 zł. Odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane począwszy od dnia 1 listopada.

Roczna kwota odpisów amortyzacyjnych wynosi 90.000 z ł x 20% = 18.000 zł.

Do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć jednak tylko 80.000 zł x 20% =16.000 zł.

Pozostała kwota, czyli 18.000 zł – 16.000 zł=2.000 zł nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

W przypadku sprzedaży środka trwałego kosztem uzyskania przychodów jest niezamortyzowana wartość środka trwałego. I tu w przypadku sprzedaży samochodu osobowego pojawia się wątpliwość, czy ustalając tą niezamortyzowaną wartość należy wartość początkową środka trwałego pomniejszyć tylko o odpisy stanowiące koszty uzyskania przychodów, czy o pełną wartość odpisów amortyzacyjnych (również tych nie zaliczonych w koszty). Pośrednio jednak, ze wspomnianych wcześniej art. 23 ust. 1 pkt 4 p.d.o.f. i art. 16 ust. 1 pkt 4 p.d.o.p., wynika, iż jeżeli podatnik sprzeda środek trwały, od którego dokonywane odpisy amortyzacyjne nie były w całości lub w części zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, dokonane odpisy, których nie można było uznać za wyżej wymienione koszty, nie stanowią również kosztu uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży środka trwałego.