Odszkodowanie i wynagrodzenie za słupy

Przez moją nieruchomość rolną od wielu lat przechodzą dwie linie energetyczne 110 kV i 15 kV na długość 750 m. Zależy mi na uregulowaniu służebności przesyłu. Rozumiem, że będzie się to wiązać z wydatkami. Proszę o podanie orientacyjnej kwoty, którą uzyskam z tytułu odszkodowania i wynagrodzenia za korzystanie z linii. Na gruncie usytuowano 3 duże słupy i 9 małych. Jak wyliczane są należne kwoty ?

Zakłady energetyczne coraz częściej podpisują umowy służebności przesyłu. Dlatego dochodzenie zapłaty jest uzasadnione. Znajduje odzwierciedlenie w art. 305 1 kc. Celem sprecyzowania roszczenia wskazane jest oprzeć się na opinii biegłego. Ten obliczy wysokość odszkodowania czyli pokrycie powstałych szkód wyrządzonych przez urządzenia. Budowa linii zawsze generuje szkody materialne wymagające odszkodowania czyli wyrównania finansowego. Rekompensata należna czytelniczce przysługuje za utracone korzyści, które mogłaby uzyskać gdyby nie budowa infrastruktury. Prawem do odszkodowania skutkują zniszczenia, utrata i uszkodzenie pożytków lub samego gruntu. Podobnie w sporządzonej opinii biegły szczegółowo określi wysokość wynagrodzenia z tytułu korzystania z nieruchomości przez zakład energetyczny. Obliczy czynsz dzierżawny za zajęty pas gruntu bez możliwości zagospodarowania siedliska nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem oraz powierzchnie gruntu rolnego wyłączonego z produkcji. Zajęcie ściśle określonego obszaru ziemi jest wynikaniem usytuowanych na nieruchomości słupów energetycznych i linii przesyłowych co znajdzie odzwierciedlanie w wynagrodzeniu. Wysokość żądanej zapłaty jest uzależniona od czynników, których w pytaniu nie zawarto. Na wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu i służebność przesyłu składa się mnóstwo czynników i uwarunkowań. Nie tylko ilość słupów i długość linii. Negocjacje można rozpocząć po przedstawieniu warunków przez przedsiębiorstwo zobowiązane do zapłaty.Odszkodowanie za słupy i związane z nimi ograniczenia z pewnością jest w przedmiotowej sprawie należne.

Warto prześledzić aktualna linię orzecznictwa. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lipca 2007 r. V CSK 120/2007.