Odszkodowanie za rażące niedbalstwo

W sprawie niezwykle ważne jest ustalenie czy na powstałe okoliczności wpływ miał mechanik przyjmujący pojazd do naprawy. Wydaje się, że tak. Pojazd nie został należycie i w czasie naprawiony co sprawia, że właścicielowi pojazdu przysługują określone roszczenia. Nie wykonanie zobowiązania czyli nie przywrócenie stanu pierwotnego funkcji i sprawności auta powoduje obowiązek zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, odszkodowania na rzecz właściciela. Czy mechanik zachował się bezprawnie to oceni sąd. Z pewnością nie dołożył wymaganej, należytej staranności. W pojęciach kodeksowych najczęściej w połączeniu pojawia się zwrot „rażące niedbalstwo” lub „wina umyślna”. Konsekwencją wykazania jednego z wymienionych skutków jest otwarta droga do odszkodowania. Trzeba pamiętać, że przyjmujący zobowiązanie odpowiada za szkodę wyrządzoną zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej. Czy mechanik miał zamiar wyrządzenia właścicielowi szkody z powodu opóźnienia naprawy to kwestia ocena. Na pewno z powodu lekkomyślnego potraktowania klienta do niej doprowadził . Nie ulega wątpliwości, że zabrakło należytego wykonania zobowiązania. Sadzę jednak, że wybór długiej i drogiej drogi sądowej warto zastąpić zawarciem stosowanej ugody pozasądowej. Wzajemne ustępstwo w postaci pisemnej ugody uchylającej spór to niewątpliwie najlepsze rozwiązanie.