Odszkodowania za szkody na gruncie

Szkody związane z budową szeroko pojętej infrastruktury w tym kanalizacji są nieuniknione. Dlatego ustawa wyraźnie pozwala ubiegać się o odszkodowanie. Pokrycie powstałych strat przysługuje właścicielowi gruntu. Proporcjonalna do szkody zapłata wynika między innymi z ; utraty upraw w roku bieżącym i w następnym sezonie produkcyjnym, utrudnieniu w korzystaniu z nieruchomości, zmniejszeniu wartości użytkowej nieruchomości, wpływu urządzeń na produkcje rolną. Inwestor przewidując zamiary właścicieli gruntów podejmuje próbę zawarcia stosownych umów cywilno – prawnych. Podpisana umowa radykalnie komplikuje a nawet zamyka szanse na uzyskanie odszkodowania. Treść umowy z reguły zawiera zapis, że właściciel modernizowanego gruntu zgadza się na np.; na budowę ciągów drenażowych lub przewodów służących do przesyłania płynów, energii itd.. całkowicie zrzekając się wszelkich roszczeń wynikających z powstałych szkód. Dodatkowo na przyszłość wyraża zgodę na konserwacje, remonty, naprawy a inwestor w umowie zapewnia, że niezwłocznie przywróci stan pierwotny. Wszystko zgodnie z prawem i z zasadami funkcjonowania i przeznaczenia ziemi. Przełomem jest zawsze umowa. Przy jej braku ingerencja w grunt następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami. Tu przepisy ustawy przewidują odszkodowanie za straty jak w przypadku sytuacji czytelnika. Decyzja o „małym wywłaszczeniu” ziemi na potrzeby publiczne np.; położenie kanalizacji musi zawierać ustalenie wysokości odszkodowania.