Zakres gwarancji, a odpowiedzialność producenta

Decydujące w sprawie są ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu. Zakres ubezpieczenia zazwyczaj jest jednoznacznie określony. W umowie Towarzystwo Ubezpieczeń ustala wyłączenia odpowiedzialności. Najczęściej oprócz szkód wyrządzonych umyślnie i z powodu rażące niedbalstwo również nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przyczyn zewnętrznych. W ich zakres wchodzi między innymi utlenianie, zawilgocenie, pleśń, korozja lub pogarszanie się sprzętu wskutek długotrwałego postoju. Sprawa czytelniczki nie jest odrębna. Jeśli w ogólnych warunkach umowy pojawia się w zakresie wyłączenia odpowiedzialności słowo „korozja” to zmywarkę naprawi wyłącznie na własny koszt. Umowa gwarancyjna podobnie jak rękojmia nie działa na każde zawołanie. Treść jest obostrzona warunkami. Te jeśli nie zostaną spełnione nie przysługuje naprawa sprzętu z umowy gwarancyjnej. Oczywiście można próbować powoływać się na nienależytą jakość produktu. Jednak zapis w umowie „uszkodzenie wskutek korozji” wyprzedza skuteczne rozpatrzenie reklamacji. Gwarant odpowiada za stan techniczny. Czynniki o charakterze zewnętrznym nie podlegają zapłacie w oparciu o gwarancje.