• Let them know.
    We make a difference.

    Enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

    Quisque volutpat condimerum velit. Eos no sale dolore vituperatoribus, eam id exerci sanctus albucius. No est corpora delectus delicata, integre facilis deseruisse an per, natum commodo viderer nec ea.

Odszkodowania za słupy elektryczne i urządzenia przesyłowe

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowania za słupy elektryczne i urządzenia przesyłowe została wyłączona   

Właścicielom nieruchomości, a szczególnie osobom będącym właścicielami ziemi, na której bez ich zezwolenia postawiono zarówno w ostatnich latach jak i w okresie PRL-u słupy elektryczne lub inne urządzenia przesyłowe przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. Większość właścicieli ziemi nie zdaje sobie sprawy, że powstałe ograniczenia wymagają zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy wyrównującej często wieloletnią szkodę wynikającą z ograbienia pełnego dostępu do gruntu, którego są właścicielami. Przedsiębiorstwom energetycznym w żadnej mierze nie zależy na zapłacie kwoty wyrównującej uszczuplenie dostępu do gruntu ze względu na fakt, że wysokość odszkodowań w znacznym stopniu uszczupli budżet właścicieli zakładów energetycznych. W prawdzie odszkodowania mogą odbić się podwyżką energii elektrycznej, co jednak nie zwalnia odpowiedzialnych za postawienie urządzeń do zapłaty roszczenia za okres 10 lat wstecz jak i uregulowania przesyłu i korzystania z urządzeń na przyszłość. Bezumowne korzystanie z gruntu jest ściśle uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego i pozwala na skuteczne kierowanie wniosków do właścicieli urządzeń celem zapłaty odszkodowania.

Wyrok bez odszkodowania

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Wyrok bez odszkodowania została wyłączona   

W 2008 r w wypadku zginął mój ojciec. Sprawca przyznał się do winy. Otrzymałem odszkodowanie z TU. Został wydany wyrok orzekający karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Będąc oskarżycielem posiłkowym złożyłem wniosek o zasądzenie odszkodowania i nawiązki. Sąd nie uwzględnił wniosku a zasądził jedynie dodatkową karę grzywny. Nie mogę się pogodzić z orzeczeniem sądu. Dlaczego mój wniosek został odrzucony ?

W świetle obowiązującego stanu prawnego orzeczenie sądu jest słuszne. Nawet jeśli czytelnik będąc oskarżycielem posiłkowym prawidłowo złożył wniosek to sąd jest zobligowany do ścisłego trzymania się treści i przesłanek kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. Z art. 415 & 5 k.p.k wynika, że sąd ma prawo zasądzenia odszkodowania lub nawiązki ale wyłącznie w razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania w warunkach wskazanych w ustawie. Natomiast w sytuacji, gdy roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest w tym samym czasie przedmiotem innego postępowania albo już zapadł wyrok w dochodzonej sprawie sąd nawiązki, odszkodowania, zadośćuczynienia za powstałą krzywdę nie orzeka. Informacja, że czytelnik złożył zawiadomienie o szkodzie do TU i z tego tytułu otrzymał stosowane odszkodowanie jest kluczem do zrozumienia stanowiska sądu. Dochodzenie roszczenia w TU automatycznie zamknęło drogę ubiegania się o kolejne pokrycie powstałych strat w procesie karnym. W przedstawionej sprawie istnieje szerokie orzecznictwo SN z którym warto się zapoznać popierające orzeczenie sądu.

Por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 grudnia 2008 r. III KK 343/2008. Artykuł 415 § 5 kpk. „Powołany przepis przewiduje wprawdzie orzekanie m.in. obowiązku naprawienia szkody – w razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania w wypadkach przewidzianych w ustawie, ale w świetle dalszej części tej regulacji jest oczywiste, że możliwość taka jest wyłączona, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono”. Por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 czerwca 2009 r. IV KK 145/2009. W rozstrzygnięciu sprawy trudno dopatrzeć się uchybienia.

Michał Adamkowski

Darowizna dla syna

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Darowizna dla syna została wyłączona   

Chciałbym przekazać synowi działkę. Czy jest możliwe przepisanie nieruchomości za pomocą umowy darowizny. Jeśli tak to czy przedmiotowa darowizna wymaga formy aktu notarialnego ? Wiem, że niektóre czynności prawne dotyczące przeniesienia własności nie wymagają aktu notarialnego.

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku ( art. 888 kc ). Celem darowizny jest nieodpłatne przysporzenie majątku obdarowanego kosztem majątku darczyńcy.

W większości przypadków gdyby nawet darczyńca nie złożył swego oświadczenia w formie aktu notarialnego, lecz świadczenie po prostu wykonał, to, zgodnie z art. 890 § 1 kc umowa darowizny będzie ważna.

Jednak zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku nieruchomości. Możliwość zawarcia umowy darowizny bez zachowania formy aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy, gdy przedmiotem darowizny jest własność nieruchomości nie ma zastosowania. Zawarcie umowy darowizny własności nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego i wymóg ten dotyczy oświadczeń obu stron (art. 890 § 2 w zw. z art. 158 kc ). Warto zaznaczyć, że wymóg formy aktu notarialnego odnosi się do wszelkich umów, których przedmiotem jest zobowiązanie do przeniesienia własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub przeniesienie takich praw, a więc do umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub oświadczeń jednostronnych.

Jako najważniejsze czynności prawne dotyczące przeniesienia własności (prawa użytkowania wieczystego lub innych praw na nieruchomościach), wymagające formy aktu notarialnego, należy wskazać następujące:

  • umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość (art. 1037 kc)
  • małżeńska umowa majątkowa, na podstawie której małżonkowie rozszerzają lub ograniczają wspólność ustawową albo ustanawiają rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 47 kr i o).
  • umowa przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Michał Adamkowski

Jak dokonać odpisów amortyzacyjnych

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Jak dokonać odpisów amortyzacyjnych została wyłączona   

W związku z prowadzoną działalnością kupiliśmy samochód osobowy, o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro. Proszę o wyjaśnienie na przykładzie jak dokonać odpisów amortyzacyjnych. W jaki sposób będzie wyglądało rozliczenie w momencie sprzedaży samochodu?

W przypadku samochodów osobowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości samochodu w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia przewyższającej równowartość 20.000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Przykład:

Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą. Na potrzeby prowadzonej firmy nabył samochód osobowy za który zapłacił 90.000 zł. Samochód ten zaliczył do środków trwałych.

Samochód został przekazany do używania dnia 9 października i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Równowartość 20.000 euro tego dnia wynosiła 80.000 zł. Odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane począwszy od dnia 1 listopada.

Roczna kwota odpisów amortyzacyjnych wynosi 90.000 z ł x 20% = 18.000 zł.

Do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć jednak tylko 80.000 zł x 20% =16.000 zł.

Pozostała kwota, czyli 18.000 zł – 16.000 zł=2.000 zł nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

W przypadku sprzedaży środka trwałego kosztem uzyskania przychodów jest niezamortyzowana wartość środka trwałego. I tu w przypadku sprzedaży samochodu osobowego pojawia się wątpliwość, czy ustalając tą niezamortyzowaną wartość należy wartość początkową środka trwałego pomniejszyć tylko o odpisy stanowiące koszty uzyskania przychodów, czy o pełną wartość odpisów amortyzacyjnych (również tych nie zaliczonych w koszty). Pośrednio jednak, ze wspomnianych wcześniej art. 23 ust. 1 pkt 4 p.d.o.f. i art. 16 ust. 1 pkt 4 p.d.o.p., wynika, iż jeżeli podatnik sprzeda środek trwały, od którego dokonywane odpisy amortyzacyjne nie były w całości lub w części zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, dokonane odpisy, których nie można było uznać za wyżej wymienione koszty, nie stanowią również kosztu uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży środka trwałego.

Wysokość składki ubezpieczenia – wybrać najniższą?

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Wysokość składki ubezpieczenia – wybrać najniższą? została wyłączona   

Kierując się wyborem Towarzystwa Ubezpieczeń można wpaść jak się z czasem okazuje w pułapkę. Polega to na tym, że minimalne koszty ubezpieczenia nieproporcjonalnie przekraczają znikome zyski. No bo czym się kieruje przeciętny Kowalski przy wyborze ubezpieczenia z OC, NW, AC ? Najczęściej ceną, wybieramy najtańsze. Oczywiście pełni przekonania nie zakładamy wypadku i tym samym zderzenia z rzeczywistością w biurze TU. Jednak nie jest tak łatwo, dostajemy coś za coś. Otóż im niższa składa tym trudniej wyegzekwować wysokie a bywa , że nawet najniższe, należne odszkodowanie.

I nie są to teoretyczne założenia ale fakty potwierdzone doświadczeniem jak i wypłaconymi należnościami. Wystarczy przeanalizować śmiertelne wypadki.

Nagła i nieoczekiwana śmierć osoby bliskiej jest uznawana za traumatyczne przeżycie mogące powodować zaburzenia psychiczne. Szczególnie śmierć najbliższych członków rodziny jest traktowana jako czynnik sprawczy wywołujący całą serię zaburzeń przekładających się na wydajność zawodową i społeczną. Życie i zdrowie członków rodziny ma charakter niemajątkowy ale należy przyjąć, że jest ono dobrem osobistym podlegającym ochronie prawnej przewidzianej między innymi w art. 23 kc, art. 24kc i 448 kc.

W sytuacji, gdy to dobro zostaje bezwzględnie naruszone przez niespodziewaną śmierć w wypadku samochodowym nie ulega żadnej wątpliwości, że należy się stosowna rekompensata wynikająca z jego ochrony. I tak jak przed wejściem zmian można było dochodzić stosownego zadośćuczynienia za krzywdy doznane w wyniku śmierci najbliższych członków rodziny z art. 448 kc tak obecnie po wprowadzeniu & 4 art. 446 kc wyrównanie powstałych start wydaje się być znacznie prostsze.

Wyjątkowa okoliczność jaką jest śmierć umożliwia poszkodowanym dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody bez konieczności roztrząsania często dramatycznych przeżyć śmierci najbliższego członka rodziny i jej wpływu na ich życie. Wprowadzenie w/w zmiany oczywiście nie oznacza automatycznie, że w każdym przypadku spowodowania śmierci członka najbliższej rodziny sąd musi przyznać zadośćuczynienie na podstawie art. 446 & 4 kc. Zależy to bowiem od istnienia przesłanek odpowiedzialności jednak gdy te nie budzą wątpliwości sprawa decyzji jest oczywista choć „ sąd może” a nie musi uwzględnić powództwo.

Zanim jednak sprawa trafi do sądu pozostaje droga przed TU. Droga jest tym dłuższa im składa w TU sprawcy wypadku była niższa. Z reguły w dużych, znanych TU, gdzie sumy ubezpieczania są dosyć wysokie ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej jest prawidłowe i nie wymaga wielomiesięcznego przekonywania do swoich uzasadnionych racji. A więc tanio nie znaczy dobrze.

Nie można z góry przesądzić wysokości zadośćuczynienia oraz uznania określonej osoby za najbliższego członka rodziny zmarłego. Rozstrzygnięcie tych kwestii należy do sądu mając na względzie okoliczności sprawy.

W odniesieniu do uznania osoby najbliższej organ odpowiedzialny za poniesienie dochodzonego roszczenia nie poprzestaje na uwzględnieniu okoliczności wynikających z więzi formalno prawnych do których należy m.in. małżeństwo czy stopień pokrewieństwa lecz również relacje między ludzkie, które niekiedy mogą istnieć nawet pomiędzy dalekimi krewnymi a nawet osobami nie spokrewnionymi.

Michał Adamkowski

Odszkodowanie 7 lat po wypadku

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowanie 7 lat po wypadku została wyłączona   

Czy w sytuacji, kiedy ponad 7 lat temu zostałem tragicznie potrącony na przejściu dla pieszych mogę się jeszcze starać o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ? Podkreślam, że z powodu nie znajomości procedur nie ubiegałem się o żadne odszkodowanie.

Odpowiedź brzmi tak ale pod pewnymi warunkami. Wskazówkę stanowi wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 lutego 2003 r. V CKN 1664/2000 „Jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym spowodował szkodę czynem niedozwolonym będącym przestępstwem, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 10 lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa”.

Jeśli zapadł wyrok łatwo ustalić sprawcę wypadku i właściciela pojazdu.

Na podstawie OC powołując się na stosowne uzasadnienie prawne należy złożyć wniosek do firmy ubezpieczeniowej właściciela samochodu biorącego udział w zdarzeniu. Podkreślam , że właściciela pojazdu a nie na przykład osoby kierującej samochodem a nie będącej jego właścicielem. Często popełniany błąd przez osoby poszkodowane dotyczy ubiegania się o roszczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń bezpośrednio osoby prowadzącej dany pojazd. Takie działanie mało, że bezskuteczne i nieefektywne to nie potrzebnie wydłuża czas całej i tak wystarczająco długiej procedury.

Czytelnik może dochodzić odszkodowania pod kolejnym warunkiem mianowicie, iż pomimo upływu czasu w dalszym ciągu posiada dokumenty potwierdzające uszczerbek na zdrowiu.  Wyłącznie na tej podstawie Towarzystwo Ubezpieczeń oceni jak poważne były skutki wypadku i z jakim dolegliwościami się wiązały. Warto dodać, że im bardziej będzie dokładna i precyzyjna dostarczona dokumentacja tym roszczenie może być wyższe.

Pytanie słusznie dotyczy nie tylko odszkodowania ale również zadośćuczynienia. Trzeba pamiętać w myśl art. 444 i 445 kc, że zadośćuczynienie pieniężne może być zasądzone na rzecz poszkodowanego obok świadczeń odszkodowawczych, jak również wtedy, gdy pomimo naruszenia dóbr osobistych wymienionych w/w przepisie pokrzywdzony nie mógł wykazać szkody majątkowej.

Uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 444 & 1 polega na naruszeniu integralności fizycznej człowieka ( np. złamania, rany, stłuczenia). Naruszenie to może dotyczyć nie tylko samej powłoki cielesnej, ale również tkanek oraz narządów wewnętrznych. Zadośćuczynienie wynika z rozstrój zdrowia ściśle związanego z wypadkiem i wyraża się w zakłóceniu funkcjonowania poszczególnych organów, bez widocznego ich uszkodzenia ( np.; nerwica, choroba psychiczna, złamanie emocjonalne ).

Wydaje się, że większość poszkodowanych próbuje na własną rękę dochodzić przysługujących roszczeń. Tacy otrzymują odszkodowania ale znacznie niższe niż w rzeczywistości mogliby uzyskać.

W związku z tym , że często chodzi o duże kwoty uważam, że najtrafniejszym rozwiązaniem jest udanie się o wsparcie do osoby znającej się na zależnościach i kruczkach występujących w tego typu sprawach.

Michał Adamkowski