• Bezpieczeństwo Twojej rodziny!

  Bezpieczeństwo Twojej rodziny!

  -pełna satysfakcja

  -poczucie godności

  -radość najbliższych

 • Wypadki samochodowe

  Wypadki samochodowe

  -odszkodowania

  -naprawy pojazdu

  -pełnomocniactwa

 • Dobra współpraca

  Dobra współpraca

  -szybka realizacja

  -skuteczność

  -profesjonalizm

 • Odszkodowania za słupy

  Odszkodowania za słupy

  -odszkodowania

  -bezumowne korzystanie

  -służebność przesyłu

 • Wypadki w pracy

  Wypadki w pracy

  -odszkodowania

  -renty

  -pomoc prawna

Zakres gwarancji, a odpowiedzialność producenta

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Zakres gwarancji, a odpowiedzialność producenta została wyłączona   

Decydujące w sprawie są ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu. Zakres ubezpieczenia zazwyczaj jest jednoznacznie określony. W umowie Towarzystwo Ubezpieczeń ustala wyłączenia odpowiedzialności. Najczęściej oprócz szkód wyrządzonych umyślnie i z powodu rażące niedbalstwo również nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przyczyn zewnętrznych. W ich zakres wchodzi między innymi utlenianie, zawilgocenie, pleśń, korozja lub pogarszanie się sprzętu wskutek długotrwałego postoju. Sprawa czytelniczki nie jest odrębna. Jeśli w ogólnych warunkach umowy pojawia się w zakresie wyłączenia odpowiedzialności słowo „korozja” to zmywarkę naprawi wyłącznie na własny koszt. Umowa gwarancyjna podobnie jak rękojmia nie działa na każde zawołanie. Treść jest obostrzona warunkami. Te jeśli nie zostaną spełnione nie przysługuje naprawa sprzętu z umowy gwarancyjnej. Oczywiście można próbować powoływać się na nienależytą jakość produktu. Jednak zapis w umowie „uszkodzenie wskutek korozji” wyprzedza skuteczne rozpatrzenie reklamacji. Gwarant odpowiada za stan techniczny. Czynniki o charakterze zewnętrznym nie podlegają zapłacie w oparciu o gwarancje.

Odszkodowania za szkody na gruncie

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowania za szkody na gruncie została wyłączona   

Szkody związane z budową szeroko pojętej infrastruktury w tym kanalizacji są nieuniknione. Dlatego ustawa wyraźnie pozwala ubiegać się o odszkodowanie. Pokrycie powstałych strat przysługuje właścicielowi gruntu. Proporcjonalna do szkody zapłata wynika między innymi z ; utraty upraw w roku bieżącym i w następnym sezonie produkcyjnym, utrudnieniu w korzystaniu z nieruchomości, zmniejszeniu wartości użytkowej nieruchomości, wpływu urządzeń na produkcje rolną. Inwestor przewidując zamiary właścicieli gruntów podejmuje próbę zawarcia stosownych umów cywilno – prawnych. Podpisana umowa radykalnie komplikuje a nawet zamyka szanse na uzyskanie odszkodowania. Treść umowy z reguły zawiera zapis, że właściciel modernizowanego gruntu zgadza się na np.; na budowę ciągów drenażowych lub przewodów służących do przesyłania płynów, energii itd.. całkowicie zrzekając się wszelkich roszczeń wynikających z powstałych szkód. Dodatkowo na przyszłość wyraża zgodę na konserwacje, remonty, naprawy a inwestor w umowie zapewnia, że niezwłocznie przywróci stan pierwotny. Wszystko zgodnie z prawem i z zasadami funkcjonowania i przeznaczenia ziemi. Przełomem jest zawsze umowa. Przy jej braku ingerencja w grunt następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami. Tu przepisy ustawy przewidują odszkodowanie za straty jak w przypadku sytuacji czytelnika. Decyzja o „małym wywłaszczeniu” ziemi na potrzeby publiczne np.; położenie kanalizacji musi zawierać ustalenie wysokości odszkodowania.

Odszkodowanie za rażące niedbalstwo

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowanie za rażące niedbalstwo została wyłączona   

W sprawie niezwykle ważne jest ustalenie czy na powstałe okoliczności wpływ miał mechanik przyjmujący pojazd do naprawy. Wydaje się, że tak. Pojazd nie został należycie i w czasie naprawiony co sprawia, że właścicielowi pojazdu przysługują określone roszczenia. Nie wykonanie zobowiązania czyli nie przywrócenie stanu pierwotnego funkcji i sprawności auta powoduje obowiązek zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, odszkodowania na rzecz właściciela. Czy mechanik zachował się bezprawnie to oceni sąd. Z pewnością nie dołożył wymaganej, należytej staranności. W pojęciach kodeksowych najczęściej w połączeniu pojawia się zwrot „rażące niedbalstwo” lub „wina umyślna”. Konsekwencją wykazania jednego z wymienionych skutków jest otwarta droga do odszkodowania. Trzeba pamiętać, że przyjmujący zobowiązanie odpowiada za szkodę wyrządzoną zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej. Czy mechanik miał zamiar wyrządzenia właścicielowi szkody z powodu opóźnienia naprawy to kwestia ocena. Na pewno z powodu lekkomyślnego potraktowania klienta do niej doprowadził . Nie ulega wątpliwości, że zabrakło należytego wykonania zobowiązania. Sadzę jednak, że wybór długiej i drogiej drogi sądowej warto zastąpić zawarciem stosowanej ugody pozasądowej. Wzajemne ustępstwo w postaci pisemnej ugody uchylającej spór to niewątpliwie najlepsze rozwiązanie.

Skutki wprowadzenia klienta w błąd?

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Skutki wprowadzenia klienta w błąd? została wyłączona   

Jedna z czytelniczek miała pytanie: czy parabanki są uczciwe?

Postawienie zarzutu osiągnięcia korzyści majątkowej firmie, która udzieliła pożyczki czytelnikowi jest raczej błędne. W sprawie nie został spełniony warunek wprowadzenia klienta w błąd lub wyzyskanie błędu. Zapewne czytelnik należycie pojmował, że nie otrzymuje prezentu ale pożyczkę, która z założenia podlega zwrotowi. Zwłaszcza, że warunki umowy są krótkie i czytelne. Wprowadzenie innej osoby w błąd polega na wytworzeniu u niej błędnego przekonania o stanie rzeczy istotnym dla danej sprawy. Czy można mówić o błędnym przekonaniu skoro klient zanim podpisał umowę mógł się z nią swobodnie zapoznać ? Wykorzystanie cudzego błędu polega na ukryciu prawdziwej treści umowy i tym samym wysokości spłacanych rat. Podejrzenie o oszustwo pracownika Daiglob miałby miejsce, gdyby ten nie pozwolił się zapoznać lub ukrył warunki umowy. Ponadto nie każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest przestępstwem oszustwa. Ma to miejsce gdy pracownik firmy ma zamiar doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem. Czyli w momencie zawierania pożyczki jest przekonany, że pożyczkobiorca nie ma świadomości na jaki produkt się decyduje. Sprawa przybrałaby zupełnie inny wymiar gdyby to czytelnik udowodnił, że „wyłudzono” jego pieniądze i, że pracownik Daiglob celowo i z zamiarem bezpośrednim wprowadził klienta w błąd.

Odszkodowania i wynagrodzenia za słupy – informacje

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowania i wynagrodzenia za słupy – informacje została wyłączona   

Przepisy kodeku cywilnego zobowiązują właściciela urządzeń przesyłowych do zapłaty wynagrodzenia i odszkodowania. Jednak te same przepisy pozwalają zobowiązanemu skutecznie uniknąć finansowego regulowania roszczeń. Praktyka zasiedzenia słupów ( wybudowane powyżej 30 lat wstecz) jest regułą. Na uzyskanie wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu mogą liczyć wyłącznie właściciele słupów które obecnie są budowane, słupów i linii remontowanych i posadowionych nie później, niż 30 lat temu tj; w 1983 r. Pozostali muszą się pogodzić i znosić istniejący stan. Pozostaje czekanie na nową ustawę.

Projekt jest dostępny. Znajduje się w komisjach sejmowych. W ciągu ostatniego roku bez procesu sądowego monopolista PGE z centralą w Lublinie nie wypłaca żadnych pieniędzy. Nawet jeśli właścicielowi ziemi na której „rosną” słupy na środku pola należy się wynagrodzenie zakład energetyczne bez wyroku sądowego nie zapłaci przysłowiowej złotówki. PGE przyjęło absolutnie niezmienną strategie wcześniej rzadziej stosowaną, bez wyroku sądu nie płacimy. Uprawnieni mogą składać wnioski do sądu o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu. Koszty sprawy to; 40,00 zł opłata od wniosku i powołanie biegłego około 1 200.00 zł.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 124 i następne kwestie odszkodowań za obecnie budowane i remontowane słupy skutecznie regulują. Przepisy wskazują kto i na jakich warunkach uzyska naprawienie szkody poprzez uzyskanie świadczenia pieniężnego. W ogromnej większość właściciele gruntów „za stare słupy” nie mają podstaw ubiegania się o wynagrodzenie.

Odszkodowanie i wynagrodzenie za słupy

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowanie i wynagrodzenie za słupy została wyłączona   

Przez moją nieruchomość rolną od wielu lat przechodzą dwie linie energetyczne 110 kV i 15 kV na długość 750 m. Zależy mi na uregulowaniu służebności przesyłu. Rozumiem, że będzie się to wiązać z wydatkami. Proszę o podanie orientacyjnej kwoty, którą uzyskam z tytułu odszkodowania i wynagrodzenia za korzystanie z linii. Na gruncie usytuowano 3 duże słupy i 9 małych. Jak wyliczane są należne kwoty ?

Zakłady energetyczne coraz częściej podpisują umowy służebności przesyłu. Dlatego dochodzenie zapłaty jest uzasadnione. Znajduje odzwierciedlenie w art. 305 1 kc. Celem sprecyzowania roszczenia wskazane jest oprzeć się na opinii biegłego. Ten obliczy wysokość odszkodowania czyli pokrycie powstałych szkód wyrządzonych przez urządzenia. Budowa linii zawsze generuje szkody materialne wymagające odszkodowania czyli wyrównania finansowego. Rekompensata należna czytelniczce przysługuje za utracone korzyści, które mogłaby uzyskać gdyby nie budowa infrastruktury. Prawem do odszkodowania skutkują zniszczenia, utrata i uszkodzenie pożytków lub samego gruntu. Podobnie w sporządzonej opinii biegły szczegółowo określi wysokość wynagrodzenia z tytułu korzystania z nieruchomości przez zakład energetyczny. Obliczy czynsz dzierżawny za zajęty pas gruntu bez możliwości zagospodarowania siedliska nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem oraz powierzchnie gruntu rolnego wyłączonego z produkcji. Zajęcie ściśle określonego obszaru ziemi jest wynikaniem usytuowanych na nieruchomości słupów energetycznych i linii przesyłowych co znajdzie odzwierciedlanie w wynagrodzeniu. Wysokość żądanej zapłaty jest uzależniona od czynników, których w pytaniu nie zawarto. Na wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu i służebność przesyłu składa się mnóstwo czynników i uwarunkowań. Nie tylko ilość słupów i długość linii. Negocjacje można rozpocząć po przedstawieniu warunków przez przedsiębiorstwo zobowiązane do zapłaty.Odszkodowanie za słupy i związane z nimi ograniczenia z pewnością jest w przedmiotowej sprawie należne.

Warto prześledzić aktualna linię orzecznictwa. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lipca 2007 r. V CSK 120/2007.

Odszkodowania za słupy elektryczne i urządzenia przesyłowe

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowania za słupy elektryczne i urządzenia przesyłowe została wyłączona   

Właścicielom nieruchomości, a szczególnie osobom będącym właścicielami ziemi, na której bez ich zezwolenia postawiono zarówno w ostatnich latach jak i w okresie PRL-u słupy elektryczne lub inne urządzenia przesyłowe przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. Większość właścicieli ziemi nie zdaje sobie sprawy, że powstałe ograniczenia wymagają zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy wyrównującej często wieloletnią szkodę wynikającą z ograbienia pełnego dostępu do gruntu, którego są właścicielami. Przedsiębiorstwom energetycznym w żadnej mierze nie zależy na zapłacie kwoty wyrównującej uszczuplenie dostępu do gruntu ze względu na fakt, że wysokość odszkodowań w znacznym stopniu uszczupli budżet właścicieli zakładów energetycznych. W prawdzie odszkodowania mogą odbić się podwyżką energii elektrycznej, co jednak nie zwalnia odpowiedzialnych za postawienie urządzeń do zapłaty roszczenia za okres 10 lat wstecz jak i uregulowania przesyłu i korzystania z urządzeń na przyszłość. Bezumowne korzystanie z gruntu jest ściśle uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego i pozwala na skuteczne kierowanie wniosków do właścicieli urządzeń celem zapłaty odszkodowania.

Wyrok bez odszkodowania

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Wyrok bez odszkodowania została wyłączona   

W 2008 r w wypadku zginął mój ojciec. Sprawca przyznał się do winy. Otrzymałem odszkodowanie z TU. Został wydany wyrok orzekający karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Będąc oskarżycielem posiłkowym złożyłem wniosek o zasądzenie odszkodowania i nawiązki. Sąd nie uwzględnił wniosku a zasądził jedynie dodatkową karę grzywny. Nie mogę się pogodzić z orzeczeniem sądu. Dlaczego mój wniosek został odrzucony ?

W świetle obowiązującego stanu prawnego orzeczenie sądu jest słuszne. Nawet jeśli czytelnik będąc oskarżycielem posiłkowym prawidłowo złożył wniosek to sąd jest zobligowany do ścisłego trzymania się treści i przesłanek kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. Z art. 415 & 5 k.p.k wynika, że sąd ma prawo zasądzenia odszkodowania lub nawiązki ale wyłącznie w razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania w warunkach wskazanych w ustawie. Natomiast w sytuacji, gdy roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest w tym samym czasie przedmiotem innego postępowania albo już zapadł wyrok w dochodzonej sprawie sąd nawiązki, odszkodowania, zadośćuczynienia za powstałą krzywdę nie orzeka. Informacja, że czytelnik złożył zawiadomienie o szkodzie do TU i z tego tytułu otrzymał stosowane odszkodowanie jest kluczem do zrozumienia stanowiska sądu. Dochodzenie roszczenia w TU automatycznie zamknęło drogę ubiegania się o kolejne pokrycie powstałych strat w procesie karnym. W przedstawionej sprawie istnieje szerokie orzecznictwo SN z którym warto się zapoznać popierające orzeczenie sądu.

Por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 grudnia 2008 r. III KK 343/2008. Artykuł 415 § 5 kpk. „Powołany przepis przewiduje wprawdzie orzekanie m.in. obowiązku naprawienia szkody – w razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania w wypadkach przewidzianych w ustawie, ale w świetle dalszej części tej regulacji jest oczywiste, że możliwość taka jest wyłączona, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono”. Por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 czerwca 2009 r. IV KK 145/2009. W rozstrzygnięciu sprawy trudno dopatrzeć się uchybienia.

Michał Adamkowski

Darowizna dla syna

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Darowizna dla syna została wyłączona   

Chciałbym przekazać synowi działkę. Czy jest możliwe przepisanie nieruchomości za pomocą umowy darowizny. Jeśli tak to czy przedmiotowa darowizna wymaga formy aktu notarialnego ? Wiem, że niektóre czynności prawne dotyczące przeniesienia własności nie wymagają aktu notarialnego.

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku ( art. 888 kc ). Celem darowizny jest nieodpłatne przysporzenie majątku obdarowanego kosztem majątku darczyńcy.

W większości przypadków gdyby nawet darczyńca nie złożył swego oświadczenia w formie aktu notarialnego, lecz świadczenie po prostu wykonał, to, zgodnie z art. 890 § 1 kc umowa darowizny będzie ważna.

Jednak zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku nieruchomości. Możliwość zawarcia umowy darowizny bez zachowania formy aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy, gdy przedmiotem darowizny jest własność nieruchomości nie ma zastosowania. Zawarcie umowy darowizny własności nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego i wymóg ten dotyczy oświadczeń obu stron (art. 890 § 2 w zw. z art. 158 kc ). Warto zaznaczyć, że wymóg formy aktu notarialnego odnosi się do wszelkich umów, których przedmiotem jest zobowiązanie do przeniesienia własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub przeniesienie takich praw, a więc do umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub oświadczeń jednostronnych.

Jako najważniejsze czynności prawne dotyczące przeniesienia własności (prawa użytkowania wieczystego lub innych praw na nieruchomościach), wymagające formy aktu notarialnego, należy wskazać następujące:

 • umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość (art. 1037 kc)
 • małżeńska umowa majątkowa, na podstawie której małżonkowie rozszerzają lub ograniczają wspólność ustawową albo ustanawiają rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 47 kr i o).
 • umowa przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Michał Adamkowski

Jak dokonać odpisów amortyzacyjnych

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Jak dokonać odpisów amortyzacyjnych została wyłączona   

W związku z prowadzoną działalnością kupiliśmy samochód osobowy, o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro. Proszę o wyjaśnienie na przykładzie jak dokonać odpisów amortyzacyjnych. W jaki sposób będzie wyglądało rozliczenie w momencie sprzedaży samochodu?

W przypadku samochodów osobowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości samochodu w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia przewyższającej równowartość 20.000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Przykład:

Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą. Na potrzeby prowadzonej firmy nabył samochód osobowy za który zapłacił 90.000 zł. Samochód ten zaliczył do środków trwałych.

Samochód został przekazany do używania dnia 9 października i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Równowartość 20.000 euro tego dnia wynosiła 80.000 zł. Odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane począwszy od dnia 1 listopada.

Roczna kwota odpisów amortyzacyjnych wynosi 90.000 z ł x 20% = 18.000 zł.

Do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć jednak tylko 80.000 zł x 20% =16.000 zł.

Pozostała kwota, czyli 18.000 zł – 16.000 zł=2.000 zł nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

W przypadku sprzedaży środka trwałego kosztem uzyskania przychodów jest niezamortyzowana wartość środka trwałego. I tu w przypadku sprzedaży samochodu osobowego pojawia się wątpliwość, czy ustalając tą niezamortyzowaną wartość należy wartość początkową środka trwałego pomniejszyć tylko o odpisy stanowiące koszty uzyskania przychodów, czy o pełną wartość odpisów amortyzacyjnych (również tych nie zaliczonych w koszty). Pośrednio jednak, ze wspomnianych wcześniej art. 23 ust. 1 pkt 4 p.d.o.f. i art. 16 ust. 1 pkt 4 p.d.o.p., wynika, iż jeżeli podatnik sprzeda środek trwały, od którego dokonywane odpisy amortyzacyjne nie były w całości lub w części zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, dokonane odpisy, których nie można było uznać za wyżej wymienione koszty, nie stanowią również kosztu uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży środka trwałego.