• Bezpieczeństwo Twojej rodziny!

  Bezpieczeństwo Twojej rodziny!

  -pełna satysfakcja

  -poczucie godności

  -radość najbliższych

 • Wypadki samochodowe

  Wypadki samochodowe

  -odszkodowania

  -naprawy pojazdu

  -pełnomocniactwa

 • Dobra współpraca

  Dobra współpraca

  -szybka realizacja

  -skuteczność

  -profesjonalizm

 • Odszkodowania za słupy

  Odszkodowania za słupy

  -odszkodowania

  -bezumowne korzystanie

  -służebność przesyłu

 • Wypadki w pracy

  Wypadki w pracy

  -odszkodowania

  -renty

  -pomoc prawna

Zakres gwarancji, a odpowiedzialność producenta

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Zakres gwarancji, a odpowiedzialność producenta została wyłączona   

Decydujące w sprawie są ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu. Zakres ubezpieczenia zazwyczaj jest jednoznacznie określony. W umowie Towarzystwo Ubezpieczeń ustala wyłączenia odpowiedzialności. Najczęściej oprócz szkód wyrządzonych umyślnie i z powodu rażące niedbalstwo również nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przyczyn zewnętrznych. W ich zakres wchodzi między innymi utlenianie, zawilgocenie, pleśń, korozja lub pogarszanie się sprzętu wskutek długotrwałego postoju. Sprawa czytelniczki nie jest odrębna. Jeśli w ogólnych warunkach umowy pojawia się w zakresie wyłączenia odpowiedzialności słowo „korozja” to zmywarkę naprawi wyłącznie na własny koszt. Umowa gwarancyjna podobnie jak rękojmia nie działa na każde zawołanie. Treść jest obostrzona warunkami. Te jeśli nie zostaną spełnione nie przysługuje naprawa sprzętu z umowy gwarancyjnej. Oczywiście można próbować powoływać się na nienależytą jakość produktu. Jednak zapis w umowie „uszkodzenie wskutek korozji” wyprzedza skuteczne rozpatrzenie reklamacji. Gwarant odpowiada za stan techniczny. Czynniki o charakterze zewnętrznym nie podlegają zapłacie w oparciu o gwarancje.

Odszkodowania za szkody na gruncie

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowania za szkody na gruncie została wyłączona   

Szkody związane z budową szeroko pojętej infrastruktury w tym kanalizacji są nieuniknione. Dlatego ustawa wyraźnie pozwala ubiegać się o odszkodowanie. Pokrycie powstałych strat przysługuje właścicielowi gruntu. Proporcjonalna do szkody zapłata wynika między innymi z ; utraty upraw w roku bieżącym i w następnym sezonie produkcyjnym, utrudnieniu w korzystaniu z nieruchomości, zmniejszeniu wartości użytkowej nieruchomości, wpływu urządzeń na produkcje rolną. Inwestor przewidując zamiary właścicieli gruntów podejmuje próbę zawarcia stosownych umów cywilno – prawnych. Podpisana umowa radykalnie komplikuje a nawet zamyka szanse na uzyskanie odszkodowania. Treść umowy z reguły zawiera zapis, że właściciel modernizowanego gruntu zgadza się na np.; na budowę ciągów drenażowych lub przewodów służących do przesyłania płynów, energii itd.. całkowicie zrzekając się wszelkich roszczeń wynikających z powstałych szkód. Dodatkowo na przyszłość wyraża zgodę na konserwacje, remonty, naprawy a inwestor w umowie zapewnia, że niezwłocznie przywróci stan pierwotny. Wszystko zgodnie z prawem i z zasadami funkcjonowania i przeznaczenia ziemi. Przełomem jest zawsze umowa. Przy jej braku ingerencja w grunt następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami. Tu przepisy ustawy przewidują odszkodowanie za straty jak w przypadku sytuacji czytelnika. Decyzja o „małym wywłaszczeniu” ziemi na potrzeby publiczne np.; położenie kanalizacji musi zawierać ustalenie wysokości odszkodowania.

Odszkodowanie za rażące niedbalstwo

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowanie za rażące niedbalstwo została wyłączona   

W sprawie niezwykle ważne jest ustalenie czy na powstałe okoliczności wpływ miał mechanik przyjmujący pojazd do naprawy. Wydaje się, że tak. Pojazd nie został należycie i w czasie naprawiony co sprawia, że właścicielowi pojazdu przysługują określone roszczenia. Nie wykonanie zobowiązania czyli nie przywrócenie stanu pierwotnego funkcji i sprawności auta powoduje obowiązek zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, odszkodowania na rzecz właściciela. Czy mechanik zachował się bezprawnie to oceni sąd. Z pewnością nie dołożył wymaganej, należytej staranności. W pojęciach kodeksowych najczęściej w połączeniu pojawia się zwrot „rażące niedbalstwo” lub „wina umyślna”. Konsekwencją wykazania jednego z wymienionych skutków jest otwarta droga do odszkodowania. Trzeba pamiętać, że przyjmujący zobowiązanie odpowiada za szkodę wyrządzoną zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej. Czy mechanik miał zamiar wyrządzenia właścicielowi szkody z powodu opóźnienia naprawy to kwestia ocena. Na pewno z powodu lekkomyślnego potraktowania klienta do niej doprowadził . Nie ulega wątpliwości, że zabrakło należytego wykonania zobowiązania. Sadzę jednak, że wybór długiej i drogiej drogi sądowej warto zastąpić zawarciem stosowanej ugody pozasądowej. Wzajemne ustępstwo w postaci pisemnej ugody uchylającej spór to niewątpliwie najlepsze rozwiązanie.

Skutki wprowadzenia klienta w błąd?

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Skutki wprowadzenia klienta w błąd? została wyłączona   

Jedna z czytelniczek miała pytanie: czy parabanki są uczciwe?

Postawienie zarzutu osiągnięcia korzyści majątkowej firmie, która udzieliła pożyczki czytelnikowi jest raczej błędne. W sprawie nie został spełniony warunek wprowadzenia klienta w błąd lub wyzyskanie błędu. Zapewne czytelnik należycie pojmował, że nie otrzymuje prezentu ale pożyczkę, która z założenia podlega zwrotowi. Zwłaszcza, że warunki umowy są krótkie i czytelne. Wprowadzenie innej osoby w błąd polega na wytworzeniu u niej błędnego przekonania o stanie rzeczy istotnym dla danej sprawy. Czy można mówić o błędnym przekonaniu skoro klient zanim podpisał umowę mógł się z nią swobodnie zapoznać ? Wykorzystanie cudzego błędu polega na ukryciu prawdziwej treści umowy i tym samym wysokości spłacanych rat. Podejrzenie o oszustwo pracownika Daiglob miałby miejsce, gdyby ten nie pozwolił się zapoznać lub ukrył warunki umowy. Ponadto nie każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest przestępstwem oszustwa. Ma to miejsce gdy pracownik firmy ma zamiar doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem. Czyli w momencie zawierania pożyczki jest przekonany, że pożyczkobiorca nie ma świadomości na jaki produkt się decyduje. Sprawa przybrałaby zupełnie inny wymiar gdyby to czytelnik udowodnił, że „wyłudzono” jego pieniądze i, że pracownik Daiglob celowo i z zamiarem bezpośrednim wprowadził klienta w błąd.

Odszkodowania i wynagrodzenia za słupy – informacje

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowania i wynagrodzenia za słupy – informacje została wyłączona   

Przepisy kodeku cywilnego zobowiązują właściciela urządzeń przesyłowych do zapłaty wynagrodzenia i odszkodowania. Jednak te same przepisy pozwalają zobowiązanemu skutecznie uniknąć finansowego regulowania roszczeń. Praktyka zasiedzenia słupów ( wybudowane powyżej 30 lat wstecz) jest regułą. Na uzyskanie wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu mogą liczyć wyłącznie właściciele słupów które obecnie są budowane, słupów i linii remontowanych i posadowionych nie później, niż 30 lat temu tj; w 1983 r. Pozostali muszą się pogodzić i znosić istniejący stan. Pozostaje czekanie na nową ustawę.

Projekt jest dostępny. Znajduje się w komisjach sejmowych. W ciągu ostatniego roku bez procesu sądowego monopolista PGE z centralą w Lublinie nie wypłaca żadnych pieniędzy. Nawet jeśli właścicielowi ziemi na której „rosną” słupy na środku pola należy się wynagrodzenie zakład energetyczne bez wyroku sądowego nie zapłaci przysłowiowej złotówki. PGE przyjęło absolutnie niezmienną strategie wcześniej rzadziej stosowaną, bez wyroku sądu nie płacimy. Uprawnieni mogą składać wnioski do sądu o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu. Koszty sprawy to; 40,00 zł opłata od wniosku i powołanie biegłego około 1 200.00 zł.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 124 i następne kwestie odszkodowań za obecnie budowane i remontowane słupy skutecznie regulują. Przepisy wskazują kto i na jakich warunkach uzyska naprawienie szkody poprzez uzyskanie świadczenia pieniężnego. W ogromnej większość właściciele gruntów „za stare słupy” nie mają podstaw ubiegania się o wynagrodzenie.

Odszkodowanie i wynagrodzenie za słupy

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowanie i wynagrodzenie za słupy została wyłączona   

Przez moją nieruchomość rolną od wielu lat przechodzą dwie linie energetyczne 110 kV i 15 kV na długość 750 m. Zależy mi na uregulowaniu służebności przesyłu. Rozumiem, że będzie się to wiązać z wydatkami. Proszę o podanie orientacyjnej kwoty, którą uzyskam z tytułu odszkodowania i wynagrodzenia za korzystanie z linii. Na gruncie usytuowano 3 duże słupy i 9 małych. Jak wyliczane są należne kwoty ?

Zakłady energetyczne coraz częściej podpisują umowy służebności przesyłu. Dlatego dochodzenie zapłaty jest uzasadnione. Znajduje odzwierciedlenie w art. 305 1 kc. Celem sprecyzowania roszczenia wskazane jest oprzeć się na opinii biegłego. Ten obliczy wysokość odszkodowania czyli pokrycie powstałych szkód wyrządzonych przez urządzenia. Budowa linii zawsze generuje szkody materialne wymagające odszkodowania czyli wyrównania finansowego. Rekompensata należna czytelniczce przysługuje za utracone korzyści, które mogłaby uzyskać gdyby nie budowa infrastruktury. Prawem do odszkodowania skutkują zniszczenia, utrata i uszkodzenie pożytków lub samego gruntu. Podobnie w sporządzonej opinii biegły szczegółowo określi wysokość wynagrodzenia z tytułu korzystania z nieruchomości przez zakład energetyczny. Obliczy czynsz dzierżawny za zajęty pas gruntu bez możliwości zagospodarowania siedliska nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem oraz powierzchnie gruntu rolnego wyłączonego z produkcji. Zajęcie ściśle określonego obszaru ziemi jest wynikaniem usytuowanych na nieruchomości słupów energetycznych i linii przesyłowych co znajdzie odzwierciedlanie w wynagrodzeniu. Wysokość żądanej zapłaty jest uzależniona od czynników, których w pytaniu nie zawarto. Na wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu i służebność przesyłu składa się mnóstwo czynników i uwarunkowań. Nie tylko ilość słupów i długość linii. Negocjacje można rozpocząć po przedstawieniu warunków przez przedsiębiorstwo zobowiązane do zapłaty.Odszkodowanie za słupy i związane z nimi ograniczenia z pewnością jest w przedmiotowej sprawie należne.

Warto prześledzić aktualna linię orzecznictwa. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lipca 2007 r. V CSK 120/2007.