ZWROT KOSZTÓW LECZENIA, RENTA

Zwrot kosztów leczenia

W związku z wypadkiem zobowiązane do zapłaty TU pokrywa również koszty poniesione na leczenie w tym szczególnie ; zakup lekarstw i środków medycznych. Powyższy obowiązek nakłada art. 444 & 1 kc. Z przepisu wynika, iż w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty i wydatki.

Praktyka pokazuje, że Towarzystwa Ubezpieczeń dysponują zespołem wyspecjalizowanych pracowników ubezpieczyciela, którzy utrudniając życie poszkodowanym domagają się dowodu na każdy, nawet najdrobniejszy i oczywisty wydatek. Często rodzina najbliższa poszkodowanego w początkowym okresie leczenia gdy wydatki są największe koncentruje się na udzieleniu mu niezbędnej pomocy a nie na zbieraniu rachunków. Trzeba jednak podkreślić, że niezwykle istotne dla skutecznego odzyskania poniesionych kosztów jest przedstawienie rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki na leczenie, rehabilitacje itd…

Koszty nie udokumentowane

Dbając o interesy naszych klientów w rozmowach indywidualnych podkreślamy, że nie wszystkie wydatki mogą zostać udokumentowane. Nie zmienia to jednak faktu, że należy je pokryć. W przypadku poważnie chorej osoby wymagającej całodobowej opieki ze strony pielęgniarki lub osób najbliższych ciężko domagać się rachunku. To tylko jeden z wielu przykładów. Sformalizowane i drobiazgowe żądania ubezpieczyciela powodują, że poszkodowany lub jego rodzina wycofują swoje żądania. Stwierdzają, że nie mają czasu na sporządzenie kolejnych pism w oparciu o które próbują uzasadnić koszty. Ubezpieczyciel bezwzględnie wykorzystuje fakt, iż zgodnie a art. 6 kc. ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Reprezentując interesy poszkodowanych korzystamy ze znacznie szerszego wachlarza dowodowego w postaci o której informujemy podczas rozmów w biurze formy.

Renta

W oparciu o art. 444 & 2 kc analizując dotychczasowy statut materialny poszkodowanego, wykonywaną pracę zawodową, dokumentacje medyczną z przebiegu leczenia po wypadku składamy wniosek o przyznanie renty. Świadczenie rentowe z OC sprawcy zdarzenia przysługuje w określonych okolicznościach. Przepisy kodeksu cywilnego wyróżniają trzy przesłanki ubiegania się o rentę:

  • Jeśli obrażenia po wypadku okazały się na tyle poważne, że ten utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zawodowej. Powyższy stan można ocenić dysponując prognozami na przyszłość w oparciu o dotychczasowe leczenie i stan zdrowia poszkodowanego. Renta ma wyrównać utracone wynagrodzenie.
  • Jeśli powstałe dolegliwości powodują, że zwiększyły się potrzeby poszkodowanego. Najczęściej mamy do czynienia z wymuszonymi wydatkami wynikającymi z leczenia ( zakupu lekarstw i środków medycznych, operacji i zabiegów, opieki pielęgniarki lub opiekunki, zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, przebudowy mieszkania z powodu doznanych trwałych obrażeń).
  • Jeśli z powodu kalectwa poszkodowany traci widoki na przyszłość. Szczególnie osoby młode zmuszone do przerwania nauki, kariery zawodowej lub sportowej, pracy twórczej mają prawo złożenia wraz z uzasadnieniem wniosku o rentę wykazując często bezpowrotnie utracone widoki na pozytywnie zapowiadającą się przyszłość.

Renta ma wyrównać szkodę w takim rozmiarze w jakim została ona poniesiona. Nie może to być zapłata symboliczna ani odbiegać od faktycznie poniesionej krzywdy. Świadczenie ma charakter zabezpieczający uprawnionego przed utratą możliwości zaspokojenia potrzeb bytowych.

Pełnomocnictwo

Dbając o pełne uregulowanie poniesionych kosztów leczenia, zachęcamy klientów do pilnego zwracania uwagi, czy wszystkie wydatki na leczenie potwierdzone zostają rachunkami. Jest to niezbędne, celem skutecznego dochodzenia odszkodowania. Zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym udowodnione koszty zawsze podlegają zwrotowi.