MATERIAŁ DOWODOWY

Zakres materiału dowodowego

W świetle art. 227 kpc „ Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie”. Wysokość należnego odszkodowania i renty wynika z oceny przedłożonych dowodów pod względem mocy i wiarygodności. Na materiał dowody składają się wszelkiego rodzaju dokumenty medyczne potwierdzające:

  • OC sprawcy wypadku
  • Powstałe obrażenia
  • Rozmiar szkody
  • Długość leczenia
  • Przebyte operacje i zabiegi
  • Okresy rehabilitacji
  • Zwolnienia z pracy
  • Rokowania na przyszłość

TU wyczerpująco dokonuje analizy stanu faktycznego w oparciu o niezaprzeczalne fakty na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Kieruje się również zasadami logicznego rozumowania ściśle uwzględniając okoliczności mające wpływy na ocenę sprawy. TU uwzględnia żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu jakim jest okoliczność mająca kluczowe znaczenie dla sprawy. Przedstawione żądania powinny zostać stwierdzone przedłożonymi dokumentami (zazwyczaj medycznymi). Zebrany w sprawie materiał musi być dostateczny do jej rozstrzygnięcia.