PISANIE UMÓW

Biuro Pomoc, Porady, Doradztwo Prawne oferuje osobom prywatnym i przedsiębiorcom przygotowanie różnego rodzaju umów dotyczących codziennego funkcjonowania, spraw gospodarczych i handlowych.

Umowy sporządzane są na indywidualne zlecenie i zgodnie z najlepszym interesem klienta. Biuro zapoznaje się z rodzajem umowy, która ma być zredagowana, a następnie osoba odpowiedzialna za treść umowy doradza i proponuje zapisy, które ze względu na ważność (essentialia negotii ) i cel umowy należy umieści, aby w razie sporu skutecznie chronić interesy zleceniodawcy.

W umowach przygotowanych pod potrzeby klienta zawierane są klauzule dotyczące bezpośrednio przedmiotu i treści umowy. W zależności od rodzaju i charakteru umowy mogą one zawierać zabezpieczenia gwarantujące pełną realizację umowy, a w razie nie wywiązania się z jej warunków poniesienie określonych sankcji i kar finansowych.

Proponujemy sporządzanie następujących umów zgodnie z treścią i wymogami Kodeksu Cywilnego.  

 1. Umowa przedwstępna.
 2. Umowa sprzedaży.
 3. Umowa dostawy.
 4. Umowa kontraktacji.
 5. Umowa o dzieło.
 6. Umowa o roboty budowalne.
 7. Umowa najmu, w tym najmu lokalu.
 8. Umowa dzierżawy.
 9. Umowa leasingu.
 10. Umowa użyczenia.
 11. Umowa pożyczki.
 12. Umowa zlecenia.
 13. Umowa agencyjna.
 14. Umowa komisu.
 15. Umowa przewozu.
 16. Umowa spedycji.
 17. Umowa ubezpieczenia.

Zakres przygotowywanych umów dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prowadzących własną działalność gospodarczą. Ponadto przygotowujemy umowy dla małych i średnich firm.

Najczęściej tworzone umowy związane z działalnością to ;

 1. Umowa spółki cywilnej 860 – 875 kc.
 2. Umowa spółki jawnej 22 – 85 ksh.
 3. Umowa spółki partnerskiej 86 – 101 ksh.
 4. Umowa spółki komandytowej 102 – 124 ksh.
 5. Umowa spółki komandytowo – akcyjnej 125 – 150 ksh.
 6. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 151 – 300 ksh.
 7. Umowa spółki akcyjnej 301 – 491 ksh.
 8. Umowa fundacji – zgodnie z treścią ustawy.
 9. Umowa spółdzielni – zgodnie z treścią ustawy.
 10. Umowa stowarzyszenia – zgodnie z treścią ustawy.

Zredagowane na potrzeby klienta umowy zawierają niezbędne elementy do jej ważności ;

 1. Nazwa umowy wraz z określeniem istoty treści przedmiotu.
 2. Komparycje z oznaczaniem miejsca, daty i stron umowy zgodnie aktualnym stanem prawnym.
 3. Kształtowanie treści umowy w sposób korzystny i zabezpieczający interesy zlecającego.
 4. Istotne klauzule w zależności od formy i rodzaju umowy mające na celu ochronę przedmiotu i treści umowy.
 5. Zapisy dotyczące odpowiedzialności z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zależności od treści i rodzaju.

Jedna z cech charakterystycznych zawieranych umów dotyczy przygotowania treści pisma na tz; zły okres, gdy dochodzi do konfliktu między stronami i sprawa trafia do sądu. Biuro dba o takie sformułowanie zapisów, które pomogą zawrzeć porozumie.

              Proponujemy, w zależności od potrzeb zamieszczanie następujących zapisów i klauzul w umowie celem jej ważności i ochrony interesów klienta;

 1. Preambuła
 2. Data Pewna.
 3. Klauzula miejsca wykonania umowy.
 4. Klauzula czynności z samym sobą.
 5. Klauzula zakazu konkurencyjności.
 6. Klauzula poufności.
 7. Klauzula waloryzacyjna
 8. Klauzula umownego prawa odstąpienia
 9. Klauzula prorogacyjna.
 10. Klauzula salwatoryjna.
 11. Klauzula dotycząca języka.
 12. Klauzula dotycząca jurysdykcji
 13. Klauzula wyłączności.
 14. Wynagrodzenie kosztorysowe lub ryczałtowe.
 15. Wykonanie zastępcze.
 16. Klauzule dotyczące podwykonawców.
 17. Zapłata zadatku lub zaliczki.
 18. Klauzula dotycząca udzielenia licencji
 19. Klauzula określająca odsetki, w tym odsetki kapitałowe.
 20. Kary umowne.
 21. Zabezpieczenia wekslowe – Weksel.
 22. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 23. Wpis do księgi wieczystej.
 24. Odstąpienie od umowy.
 25. Zapis na sąd polubowny.
 26. Koszty związane z zawarciem umowy.
 27. Zmiana umowy.
 28. Koszty i podatki
 29. Podwykonawca cesja.
 30. Rękojmia za wady.
 31. Prawo odkupu.
 32. Odsetki kapitałowe.
 33. Poddanie egzekucji.
 34. Kaucja gwarancyjna.

W sprawie przygotowania i zredagowania określonej umowy proszę ustalać termin spotkania telefonicznie lub bezpośrednio w biurze firmy. Termin na przygotowanie pełnej umowy licząc od dnia zredagowania jej przedmiotu i warunków wynosi około 7 dni.

ADRES; Pomoc, Porady Doradztwo Prawne  Michał Adamkowski ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 3/10, 07 – 410 Ostrołęka, Tel. +48 29 7 644 846, +48 608 023 022.