KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

kleski zywiolowe

Zniszczenia obiektów

Zdecydowana większość właścicieli domów ubezpiecza budynki. W przypadku zdarzeń takich jak huragany, nawałnice, burze śnieżne itd.. i powstałych z tego powodu zniszczeń przysługuje prawo do odszkodowania. Odpowiedzialność Towarzystw Ubezpieczeniowych polega na zapłaceniu kwoty wyrównującej uszczerbek majątkowy wyrażający się różnicą pomiędzy wartością budynku przed i po uszkodzeniu. Ponadto poniesionymi kosztami niezbędnymi do całkowitej naprawy obiektu.

Niestety strata w postaci zmniejszenia aktywów ( uszkodzenie składników majątkowych itp.) najczęściej nie zostaje w całości wyrównana. Objęcie pojęciem szkody kosztów i wydatków poniesionych w następstwie zdarzenia wywołanego szkodą wynika z kompensacyjnego charakteru odszkodowawczego. Dał temu wyraz Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 maja 2002 r. V CKN 1273/2000, stwierdzając jako rzecz oczywistą, że podstawową funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, że odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan rzeczy naruszony zdarzeniem wyrządzającym szkodę.

Obowiązek naprawy lub zapłaty

W świetle art. 361 & 1 kc ( koncepcja ; adekwatnej przyczynowości ) naprawienie szkody obejmuje straty, które właściciel poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono. Zasadniczo naprawienie szkody polega głównie na zapłaceniu kwoty niezbędnej do przywrócenia budynku do stanu poprzedniego. Smutną praktyka jest, że kosztorys zbiorczy wykonany przez likwidatora szkody nie uwzględnia faktycznych strat i kosztów niezbędnych do przywrócenia budynku do stanu z przed zdarzenia. Właściwie ustalone roszczenie uwzględnia fakt, że bezspornie otrzymana kwota musi być wystarczająca na odbudowę przedmiotu sporu. Każde zaniżenie wartości budynku odbiega od przyjętego ustawodawstwa, orzecznictwa i jest niedopuszczalne.

Rachunki i faktury

Zgodnie z Ustawą a dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( art. 68 § 1 pkt. 1 – 2 ) wysokość szkody ustala się na podstawie przedłożenia przez poszkodowanego rachunków za naprawę szkody w przypadku gdy podejmował on odbudowę, naprawę lub remont. Bądź kosztorysu wystawionego przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu budynku.

Łączny koszt remontu i naprawy budynku można wykazać poprzez przedłożenie potwierdzających niezbędny stan faktur i rachunków. Poszkodowanemu w świetle art. 363 & 1 kc służy prawo podmiotowe kształtujące polegające na dowolnym wyborze formy odszkodowania.

Ekonomicznie uzasadnione i wykazane wydatki stanowią podstawę odszkodowania i ustawodawstwo nakłada obowiązek ich pokrycia. Podkreślić należy, iż przywrócenie uszkodzonego budynku do stanu używalności nakłada obowiązek Zakładu Ubezpieczeń pokrycia w tym celu wszelkich niezbędnych wydatków.

Sąd Najwyższy stwierdził w wyroku z dnia 19 lutego 2003 r., V CKN 1668/2000: odpowiedzialność ubezpieczyciela jest szczególną postacią odpowiedzialności cywilnej, a prawo ubezpieczeń majątkowych jest częścią prawa odszkodowawczego. Pojęcie odszkodowania jest w prawie ubezpieczeniowym takie same jak w innych działach prawa odszkodowawczego i służy naprawieniu powstałej całkowitej szkody”. Brak pozytywnej reakcji ze strony zobowiązanego do zapłaty powoduje, że warto powołać biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości celem oszacowania powstałych strat i poniesienia niezbędnych nakładów celem odbudowania obiektu.

Pełnomocnictwo

Reprezentując interesy poszkodowanych w przedmiotowych sprawach ustalamy wartość obiektu. Następnie dysponując rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty lub operatem szacunkowym domagamy się ściśle określonej zapłaty. Odrzucenie wniosku powoduje, że sprawa po wcześniejszej konsultacji z klientem jest kierowana na drogę postępowania sądowego.