ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY

Odszkodowanie za urządzenia przesyłowe

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na rynku zajmujemy się dochodzeniem należnych odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu nie uregulowanych stanów prawnych urządzeń przesyłowych. W naszym kraju w ogromnej większości szczególnie słupy i linie energetyczne zostały postawione bez uzyskania należnej zgody od właściciela nieruchomości. Zapotrzebowanie na energię elektryczną było tak ogromne, że w okresie ich budowy i instalacji szczególnie w latach – 60- tych i 70 – tych rzadko pytano właściciela o zgodę i warunki ich usytuowania. A nawet jeśli to ten często nie miał realniej możliwości przeciwstawiania się ich posadowieniu.

Przedsiębiorstwa państwowe, którymi były zakłady elektroenergetyczne, wodnokanalizacyjne, ciepłownicze i inne wykonywały zadania państwowe z pogwałceniem praw właścicieli ziemi. Bez uzyskania zgody a więc bezprawnie pobudowano setki kilometrów:
– linii elektroenergetycznych,
– przepływów ciągów wodnych, kanalizacyjnych,
– przesyłu pary, gazu oraz innych substancji energetycznych,

Władza totalitarna w okresie PRL nie tolerowała kroków podjętych przez poszczególnych właścicieli nie zgadzających się z montażem urządzeń. Doprowadziło to do stanu w wyniku którego do dnia dzisiejszego infrastruktura przesyłowa pozostaje bez regulacji prawnej i nie znajduje żadnego odniesienia w księgach wieczystych właścicieli gruntów. Powyższy stan w ogromnej większości pozwala na uzyskanie odszkodowania i wynagrodzenia od właścicieli urządzeń.

Odszkodowania i wynagrodzenia

Obecnie najczęściej nowymi właścicielami wciąż eksploatowanych urządzeń są spółki akcyjne lub spółki z.o.o. nazywane przedsiębiorstwami przesyłowymi. Poza sporem pozostaje, że będąc zobowiązane do zapłaty niechętnie regulują należne roszczenia. Równie rzadko wykazują inicjatywę zmierzającą do uregulowania kwestii finansowych, pomimo tego, że milionom odbiorców naliczane są dodatkowe opłaty przesyłowe.

Brak regulacji przesyłu uprawnia właścicieli gruntów do składania wniosków o zapłatę:
1. Odszkodowania.

2. Wynagrodzenia za:
a. bezumowne korzystanie z gruntu.
b. służebność przesyłu.

1. Odszkodowanie oblicza się i wynika ze szkód spowodowanych budową i montażem urządzeń, ograniczeniem dostępu do gruntu np.:

  • trwałe wyłączenie z produkcji rolnej.
  • utrata pożytków z nieruchomości.
  • utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości.
  • powstanie pasa eksploatacyjnego (ochronny bezpośredniej) w którym występuje reglamentacja uprawa ( zakaz sadzenia drzew).
  • zmiana dotychczasowej funkcji nieruchomości na funkcję o mniejszej wartości.
  • zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości ( przejściowe, trwałe).
  • zmniejszenie wartości rynkowej nieruchomości.
    Za powstałe dotychczas ograniczenia wpływające na utratę korzyści i zasięg powstałych szkód właściciel ma prawo otrzymać odszkodowanie.

2. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie oblicza się za okres ostatnich 10 lat. Najprościej posłużyć się operatem szacunkowym wykonanym przez biegłego sądowego, który obliczy czynsz dzierżawny za pas gruntu wyłączony z możliwości zagospodarowania siedliska nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem oraz powierzchni gruntu wyłączonego z produkcji bądź użytkowania. Opinia pomaga ściśle określić uszczuplenie wynagrodzenia jakie właściciel ziemi by uzyskał gdyby nie zlokalizowane na gruncie urządzenia przesyłowe.

3. Wynagrodzenie za służebność przesyłu uregulowane jest w art. 3051 kc i wynika z uprawnienia przedsiębiorcy do wybudowania urządzenia przesyłowego, korzystania z niego w zakresie niezbędnym z prawem wejścia i wjazdu. Ponadto dokonywania konserwacji, napraw, remontów, modernizacji, użycia ciężkiego sprzętu itp… W przypadku przesyłu energii elektrycznej oprócz zajętego pasa pod linie i słupy niezbędne jest wyznaczenie pasa ochronnego, którego szerokość jest uzależniona od wysokości napięcia energii elektrycznej. W przypadku już usytuowanych urządzeń właściciel również ma prawo zaproponować wysokość wynagrodzenia. Najczęściej po przeprowadzonych negocjacjach zawierana jest umowa dokładnie precyzująca granice szlaku urządzenia i jego funkcjonowanie. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od przeznaczenia działki budowlanej bądź rolnej i od wielkości zajętej powierzchni. Umowa może być zawarta w formie aktu notarialnego.

Proponujemy państwu dochodzenie należnych roszczeń. Celem zasadnego i skutecznego otrzymania odszkodowania i wynagrodzenia wymagana jest weryfikacji wymaganych dokumentów w biurze firmy.