WYPADKI W ROLNICTWIE

wypadki w rolnictwie

Odszkodowania za wypadek w rolnictwie

Wypadki przy pracy i produkcji rolnej co roku dotykają tysiące rolników i ich najbliższych. Niektórzy płacą najwyższą cenę pozostawiając zrozpaczonych i osamotnionych członków rodziny. Ci z kolej są zdani na łaskę lub nie łaskę zobowiązanych do zapłaty odszkodowań w tym szczególnie KRUS. Droga przez mękę z powodu braku znajomości procedur może trwać bez końca, aż do zakończenia procesu w postępowaniu cywilnym. Kwestie odszkodowań za wypadki w rolnictwie przede wszystkim reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników określając warunki ustalania odpowiedzialności i wysokości należnych roszczeń dla samego poszkodowanego i jego rodziny.

Pełnomocnictwo

Proponujemy reprezentowanie osób poszkodowanych i ich rodzin w postępowaniu przed KRUS i wszelkimi instytucjami zgodnie z umową ubezpieczenia a zobowiązanymi do zapłaty roszczeń. W przypadku braku zakończenia sporu pełnomocnictwo obejmuje reprezentowanie interesów poszkodowanego przed sądem.

Warunek należnego odszkodowania lub renty

Należy pamiętać, że o zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik lub domownik (osoba bliska rolnikowi, ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy) są _zobowiązani zawiadomić organ bez zbędnej zwłoki nie później, jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Istotne jest, że jeśli lekarz udzielający pierwszej pomocy stwierdzi, że poszkodowany w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających skieruje poszkodowanego na badania niezbędne do ustalenia ich zawartości w organizmie. Poszkodowany jest obowiązany poddać się temu badaniu. Zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie może spowodować pozbawienie prawa do świadczenia, chyba, że poszkodowany udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu.

Świadczenia z KRUS

System świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników można podzielić na dwie grupy:

1. Świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, którymi są:
1) jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
2) zasiłek chorobowy,
3) zasiłek macierzyński.
W przypadku osób ubezpieczonych na wniosek w oparciu o art. 7 ust. 2 w/w ustawy zasiłki chorobowy i macierzyński przysługują jeżeli okres podlegania ubezpieczeniu bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do świadczenia trwał nieprzerwanie co najmniej rok.
oraz
2. świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, którymi są:
1) emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy,
2) renta rolnicza szkoleniowa,
3) renta rodzinna,
4) emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
5) dodatki do emerytur i rent, o których mowa w pkt 1-4 ustawy
6) zasiłek pogrzebowy.

Odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, jest odpowiednikiem jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej uregulowanego w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej obejmuje:

  • wypadki w drodze z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej,
  • wypadki podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej
  • wypadki w związku z wykonywaniem tych czynności, lub w drodze do miejsca wykonywania ww. czynności, albo w drodze powrotnej.

Wysokość odszkodowania ustalanego przez KRUS jest uzależniona od rozmiaru, natężenia, skali powstałych obrażeń. Lekarz orzecznik KRUS jest zobowiązany do ścisłego przeanalizowania pełnej dokumentacji medycznej zbieranej przez poszkodowanego od dnia zdarzenia do dnia stawienia się na komisji lekarskiej. Lekarz ustala stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Jest to niezwykle istotne, ponieważ inna jest wysokość odszkodowania za za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku niezdolności do pracy wskutek wypadku trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni , nie dłużej jednak niż przez 180 dni przysługuje zasiłek chorobowy.
W przypadku dalszego trwania niezdolności do pracy możliwe jest przedłużenie okresu zasiłkowego nie dłużej niż dalsze 360 dni, pod warunkiem, że ubezpieczony w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Przedłużenie zasiłku chorobowego jest odpowiednikiem świadczenia rehabilitacyjnego w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych.

Renta z KRUS

W zakresie świadczeń rentowych z ubezpieczenia emerytalno-rentowego podstawową odrębnością od świadczeń z systemu powszechnego jest fakt, że wymagana jest całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym. Trzeba pamiętać, że lekarz orzecznik nie orzeka częściowej niezdolności do pracy i tym samym nie przysługuje renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W przypadku uznania przez poszkodowanego rolnika, że orzeczenie wydane w pierwszej instancji przez lekarzy rzeczoznawców Kasy jest niezgodne ze stanem faktycznym można odwołać się do drugiej instancji tj; komisji lekarskiej Kasy.

Wysokość renty

Istotnym elementem świadczeń emerytalno-rentowych jest ich „dwuczłonowość” – składają się one z części składkowej (przysługującej każdemu świadczeniobiorcy w wysokości zależnej od ilości lat podlegania ubezpieczeniu) oraz z części uzupełniającej (zawieszanej w przypadkach określonych w art. 28 w/w ustawy ). Wysokość świadczenia uzależniona jest w zasadniczej mierze od stażu ubezpieczeniowego, co wynika z faktu istnienia zasady jednolitej wysokości składki.

Renta szkoleniowa

Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzono do katalogu świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rentę szkoleniową jako świadczenie mające na celu umożliwienie aktywizację zawodową osób trwale niezdolnych do pracy w gospodarstwie. W każdym przypadku gdy całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała, orzeka się o celowości przekwalifikowania zawodowego (§ 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Osobie, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na trwałą całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, przysługuje przez okres 6 miesięcy renta rolnicza szkoleniowa. Okres ten, na wniosek starosty (będącego zwierzchnikiem powiatowego urzędu pracy dokonującego przekwalifikowania zawodowego) może zostać przedłużony do 36 miesięcy.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie w wysokości trzyipółkrotnej najniższej emerytury. Nie jest on związany – jak w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z urlopem macierzyńskim.