• Let them know.
    We make a difference.

    Enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

    Quisque volutpat condimerum velit. Eos no sale dolore vituperatoribus, eam id exerci sanctus albucius. No est corpora delectus delicata, integre facilis deseruisse an per, natum commodo viderer nec ea.

Wysokość składki ubezpieczenia – wybrać najniższą?

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Wysokość składki ubezpieczenia – wybrać najniższą? została wyłączona   

Kierując się wyborem Towarzystwa Ubezpieczeń można wpaść jak się z czasem okazuje w pułapkę. Polega to na tym, że minimalne koszty ubezpieczenia nieproporcjonalnie przekraczają znikome zyski. No bo czym się kieruje przeciętny Kowalski przy wyborze ubezpieczenia z OC, NW, AC ? Najczęściej ceną, wybieramy najtańsze. Oczywiście pełni przekonania nie zakładamy wypadku i tym samym zderzenia z rzeczywistością w biurze TU. Jednak nie jest tak łatwo, dostajemy coś za coś. Otóż im niższa składa tym trudniej wyegzekwować wysokie a bywa , że nawet najniższe, należne odszkodowanie.

I nie są to teoretyczne założenia ale fakty potwierdzone doświadczeniem jak i wypłaconymi należnościami. Wystarczy przeanalizować śmiertelne wypadki.

Nagła i nieoczekiwana śmierć osoby bliskiej jest uznawana za traumatyczne przeżycie mogące powodować zaburzenia psychiczne. Szczególnie śmierć najbliższych członków rodziny jest traktowana jako czynnik sprawczy wywołujący całą serię zaburzeń przekładających się na wydajność zawodową i społeczną. Życie i zdrowie członków rodziny ma charakter niemajątkowy ale należy przyjąć, że jest ono dobrem osobistym podlegającym ochronie prawnej przewidzianej między innymi w art. 23 kc, art. 24kc i 448 kc.

W sytuacji, gdy to dobro zostaje bezwzględnie naruszone przez niespodziewaną śmierć w wypadku samochodowym nie ulega żadnej wątpliwości, że należy się stosowna rekompensata wynikająca z jego ochrony. I tak jak przed wejściem zmian można było dochodzić stosownego zadośćuczynienia za krzywdy doznane w wyniku śmierci najbliższych członków rodziny z art. 448 kc tak obecnie po wprowadzeniu & 4 art. 446 kc wyrównanie powstałych start wydaje się być znacznie prostsze.

Wyjątkowa okoliczność jaką jest śmierć umożliwia poszkodowanym dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody bez konieczności roztrząsania często dramatycznych przeżyć śmierci najbliższego członka rodziny i jej wpływu na ich życie. Wprowadzenie w/w zmiany oczywiście nie oznacza automatycznie, że w każdym przypadku spowodowania śmierci członka najbliższej rodziny sąd musi przyznać zadośćuczynienie na podstawie art. 446 & 4 kc. Zależy to bowiem od istnienia przesłanek odpowiedzialności jednak gdy te nie budzą wątpliwości sprawa decyzji jest oczywista choć „ sąd może” a nie musi uwzględnić powództwo.

Zanim jednak sprawa trafi do sądu pozostaje droga przed TU. Droga jest tym dłuższa im składa w TU sprawcy wypadku była niższa. Z reguły w dużych, znanych TU, gdzie sumy ubezpieczania są dosyć wysokie ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej jest prawidłowe i nie wymaga wielomiesięcznego przekonywania do swoich uzasadnionych racji. A więc tanio nie znaczy dobrze.

Nie można z góry przesądzić wysokości zadośćuczynienia oraz uznania określonej osoby za najbliższego członka rodziny zmarłego. Rozstrzygnięcie tych kwestii należy do sądu mając na względzie okoliczności sprawy.

W odniesieniu do uznania osoby najbliższej organ odpowiedzialny za poniesienie dochodzonego roszczenia nie poprzestaje na uwzględnieniu okoliczności wynikających z więzi formalno prawnych do których należy m.in. małżeństwo czy stopień pokrewieństwa lecz również relacje między ludzkie, które niekiedy mogą istnieć nawet pomiędzy dalekimi krewnymi a nawet osobami nie spokrewnionymi.

Michał Adamkowski

Odszkodowanie 7 lat po wypadku

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odszkodowanie 7 lat po wypadku została wyłączona   

Czy w sytuacji, kiedy ponad 7 lat temu zostałem tragicznie potrącony na przejściu dla pieszych mogę się jeszcze starać o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ? Podkreślam, że z powodu nie znajomości procedur nie ubiegałem się o żadne odszkodowanie.

Odpowiedź brzmi tak ale pod pewnymi warunkami. Wskazówkę stanowi wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 lutego 2003 r. V CKN 1664/2000 „Jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym spowodował szkodę czynem niedozwolonym będącym przestępstwem, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 10 lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa”.

Jeśli zapadł wyrok łatwo ustalić sprawcę wypadku i właściciela pojazdu.

Na podstawie OC powołując się na stosowne uzasadnienie prawne należy złożyć wniosek do firmy ubezpieczeniowej właściciela samochodu biorącego udział w zdarzeniu. Podkreślam , że właściciela pojazdu a nie na przykład osoby kierującej samochodem a nie będącej jego właścicielem. Często popełniany błąd przez osoby poszkodowane dotyczy ubiegania się o roszczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń bezpośrednio osoby prowadzącej dany pojazd. Takie działanie mało, że bezskuteczne i nieefektywne to nie potrzebnie wydłuża czas całej i tak wystarczająco długiej procedury.

Czytelnik może dochodzić odszkodowania pod kolejnym warunkiem mianowicie, iż pomimo upływu czasu w dalszym ciągu posiada dokumenty potwierdzające uszczerbek na zdrowiu.  Wyłącznie na tej podstawie Towarzystwo Ubezpieczeń oceni jak poważne były skutki wypadku i z jakim dolegliwościami się wiązały. Warto dodać, że im bardziej będzie dokładna i precyzyjna dostarczona dokumentacja tym roszczenie może być wyższe.

Pytanie słusznie dotyczy nie tylko odszkodowania ale również zadośćuczynienia. Trzeba pamiętać w myśl art. 444 i 445 kc, że zadośćuczynienie pieniężne może być zasądzone na rzecz poszkodowanego obok świadczeń odszkodowawczych, jak również wtedy, gdy pomimo naruszenia dóbr osobistych wymienionych w/w przepisie pokrzywdzony nie mógł wykazać szkody majątkowej.

Uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 444 & 1 polega na naruszeniu integralności fizycznej człowieka ( np. złamania, rany, stłuczenia). Naruszenie to może dotyczyć nie tylko samej powłoki cielesnej, ale również tkanek oraz narządów wewnętrznych. Zadośćuczynienie wynika z rozstrój zdrowia ściśle związanego z wypadkiem i wyraża się w zakłóceniu funkcjonowania poszczególnych organów, bez widocznego ich uszkodzenia ( np.; nerwica, choroba psychiczna, złamanie emocjonalne ).

Wydaje się, że większość poszkodowanych próbuje na własną rękę dochodzić przysługujących roszczeń. Tacy otrzymują odszkodowania ale znacznie niższe niż w rzeczywistości mogliby uzyskać.

W związku z tym , że często chodzi o duże kwoty uważam, że najtrafniejszym rozwiązaniem jest udanie się o wsparcie do osoby znającej się na zależnościach i kruczkach występujących w tego typu sprawach.

Michał Adamkowski

Darowizna a długi męża

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Darowizna a długi męża została wyłączona   

Mąż od 2 lat prowadzi działalność gospodarczą. Z powodu błędnych decyzji popadł w zadłużenie. Z kolej mój ojciec posiada działkę budowlaną i zamierza przepisać ziemie aby wybudować na niej dom. Czy jeśli ojciec darowizną przepisze na mnie działkę wierzyciele męża nie zajmą ziemi z powodu jego długu ?

W świetle art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis i darowiznę wchodzą wyłącznie do majątku osobistego obdarowanego małżonka. Czytelniczka nie musi się obawiać, że po dokonaniu darowizny, działka będzie mogła zostać w przyszłości wykorzystana do zaspokojenia wierzycieli męża. Zasada jest prosta jeśli darczyńca daruje nieruchomość i w akcie notarialnym nie postanowi nic innego automatycznie przedmiot staje się wyłącznie własnością obdarowanego. Odpowiedzialność majątkowa małżonków z majątku wspólnego uregulowana jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wierzyciel może zaspokoić się wyłącznie z dochodów uzyskiwanych przez dłużnika z prowadzonej przez niego działalności firmy i przedmiotów wchodzących w jej skład.

Sprawa przybrałaby zupełnie inny wymiar gdyby zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą czytelniczki. W takich okolicznościach wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Z tego przepisu wynika zasada, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy dłużnik zaciągnął zobowiązanie za świadomą zgodą swojego małżonka. Aby jednak wszczęcie egzekucji z majątku wspólnego było możliwe wierzyciel musi uzyskać dla wyroku wydanego przeciwko dłużnikowi klauzulę wykonalności przeciwko jego małżonkowi. W celu uzyskania klauzuli wierzyciel musi wykazać przed sądem, że dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą swojego małżonka. Jak przewiduje art. 787 kpc, wierzyciel może wykazać zgodę małżonka dłużnika za pomocą dokumentu urzędowego lub prywatnego. Takim dokumentem będzie najczęściej umowa zawarta pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem, na której podpisał się również małżonek dłużnika, potwierdzając tym samym swoją zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. W opisanej sprawie należy się kierować zasadą zawartą w art. 33 & 2 kr i o.

Michał Adamkowski

Prawo do renty po wypadku

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Prawo do renty po wypadku została wyłączona   

Zostałem uderzony przez samochód. Przebieg zdarzenia był dramatyczny a skutki jeszcze gorsze. Z powodu uszkodzenia głowy, silnego wstrząsu mózgu i kręgosłupa nie mogłem odzyskać przytomności. Minęło ponad dwa lata od wypadku straciłem pracę, zdrowie i sens życia. Poruszam się na wózku inwalidzkim, kalectwo grozi mi do końca życia. Czy mam prawo ubiegania się o dodatkową rentę z OC kierowcy ?

Czytelnik uczestniczył w wypadku, który zakończył się wyjątkowo tragicznie. W związku z utratą zdolności do wykonywania pracy istnieją przesłanki do zasądzenia samodzielnej renty z OC sprawcy wypadku. Roszczenie jest niezależne od świadczeń z ZUS. Poszkodowany został pozbawiony możliwości wykonywania pracy zawodowej, uzyskiwania zarobków i innych pozostałych korzyści majątkowych, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Z informacji wynika, że uszczerbek na zdrowiu jest trwały co bezwzględnie stanowi przesłankę do otrzymania renty. W przedstawionej sprawie świadczenie nie powinno być ograniczone czasowo.

Uważam, że Poszkodowany na podstawie dołączonych zaświadczeń lekarskich, historii choroby itp.; powinien podjąć stanowcze kroki mające na celu ubieganie się o rentę z art. 444 & 2 kc, który wyraźnie określa, że „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty ”.

Renta z art. 444 § 2 k.c. nie może być ustalana w oderwaniu od rzeczywistych możliwości zarobkowych poszkodowanego, jakie miałby on, gdyby szkody mu nie wyrządzono (wyrok SN z 4 lipca 2002 r., I CKN 837/00, wyrok SN z dnia 12 lutego 1959 r.).

Czytelnik w chwili wyrządzeni szkody pracował zawodowo co musi znaleźć odzwierciedlenie w przyznanej rencie. W przedmiotowej sprawie nie można opuszczać rąk i się wycofać. Droga do celu może być długa ale w świetle przepisów kc istnieją realne szanse na uzyskanie dodatkowej renty. 
Michał Adamkowski

Wypadek w czasie wycieczki

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Wypadek w czasie wycieczki została wyłączona   

Jakiś czas temu uczestniczyłem w zagranicznej wycieczce do Rosji. W czasie podróży autokarem klienci poprosili pilota o chwilową przerwę w podróży w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych. Kierowca zatrzymał się przy drodze, na uboczu lasu. Jeden z turystów nieopatrznie wyszedł na drogę i został potrącony przez samochód. Czy biuro podróży poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność?

Tak, biuro podróży nie dołożyło bowiem staranności w zapewnieniu turystom bezpieczeństwa. Osoba odpowiedzialna za opiekę nad pasażerami mogła z łatwością przewidzieć taką prośbę klientów, jak i konsekwencje zatrzymania się w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Powinna tak rozplanować podróż, zarówno co do miejsca, jak i częstotliwości przystanków, by zapewnić turystom bezpieczne postoje.

W sprawie mamy do czynienia z tzw. przyczynieniem się organizatora do wyrządzenia szkody. Zapewne nie poniesie on pełnej odpowiedzialności za wypadek (poszkodowany zapewne też zawinił), ale w części będzie zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez podróżnego. Proporcje te zależeć będą od okoliczności konkretnego przypadku, a zwłaszcza stopnia zawinienia obu stron. Art. 362. kc brzmi; „ Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”. Wskazane w komentowanym artykule kryteria, według których następuje zmniejszenie odszkodowania będą dokładnie ustalane.W późniejszym postępowaniu przed sądem (w przypadku braku porozumienia) ten konkretyzując sprawę będzie posiłkował się orzecznictwem.

Ujmując problem ogólnie, określenie zawarte w art. 362 kc „stosownie do okoliczności” nakazuje, aby uwzględniać wszystkie okoliczności konkretnej sprawy. Poza stopniem winy obu stron wchodzą tu w grę przykładowo takie kryteria, jak: rozmiar i waga uchybień po stronie poszkodowanego i zawinienie po stronie kierowcy autokaru. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu z reguły o określony ułamek lub w określonym procencie. Istota sprawy dotyczy faktu, że Poszkodowany jeśli tego jeszcze nie uczynił powinien zdecydowanie zacząć ubiegać się o odszkodowanie.

Michał Adamkowski

Odpowiedzialność za wypadek – pisanie sms w trakcie jazdy

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Odpowiedzialność za wypadek – pisanie sms w trakcie jazdy została wyłączona   

Spowodowałem wypadek samochodowy za który ponoszę pełną odpowiedzialność. Prowadziłem pojazd po zmorku pisząc do dziewczyny smsy. Zagapiłem sie i w pewnym momencie sam nie wiem kiedy zjechałem na pobocze.  Nie byłem w stanie zapanować nad  pojazdem, który nagle znalazł sie w rowie. Czy mam prawo skorzystać z odmowy wyjaśnień czy nie mam szans i lepiej przyznać się do winy ?

W świetle art. 5 & 1 kpk prawo odmowy składania wyjaśnień jest konsekwencją obowiązywania zasady niewinności. Czy ktokolwiek ma obowiązek oskarżania samego siebie? Bynajmniej. Od osobistej decyzji sprawcy zależy czy złoży wyjaśnienia czy zachowa milczenie. Nie ma instrumentu prawnego, który obligowałby oskarżonego do obrania takiego lub innego zachowania. Uważam, że  sprawca na decyzje i dalszy los powinien spojrzeć w oparciu o przepisy prawa karnego materialnego. A te nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że przy wymierzaniu kary sąd uwzględnia zachowanie się sprawcy po popełniu przestepstwa. Milczenie oskarżonego może wywołać ujemną ocenę jego zachowania, więc może mieć wpływ na wymiar kary. Z drugiej strony z orzecznictwa wynika, że milczenie oskarżonego powinno być okolicznością zupełnie obojętną i traktowane tak samo jak nieprzyznanie się do winy ( por. wyrok SN z 6 grudnia 1971 r, RW 1260/71, postanowienie SN z 27 lipca 1984 r I KZ 107 /84). Ostateczna decyzja i ustosunkowanie się do składanych wyjaśnień lub ich odmowy należy do sądu. Pytanie czytelnika dotyczy również przyznania się do winy. Jeśli w opisanej sprawie jednym z dowodów bedzie biling rachunku telefonu, którym kierowca się posługiwał to wina wydaje się być w znacznym stopniu przesądzona. Przebieg wypadku  w kontekście wysłanego sms  obciąży sprawcę. Trudno nie zauważyć związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zachodzacymi na siebie zdarzeniami i wysyłanym sms. Tak więc ocena sprawcy decydującego się na przyznanie się do winy gdy ta w konfrontacji z całym materiałem dowodowym wydaje się być przesądzona może wpłynąć na nadzwyczjane złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia.

Michał Adamkowski

Wpływ przyczynienia się na wysokość odszkodowania

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Wpływ przyczynienia się na wysokość odszkodowania została wyłączona   

Dwa lata temu zginął mój mąż. Na przejściu dla pieszych potrącił go rozpędzony samochód. Winna kierowcy nie budziła żadnych wątpliwości. Otrzymałam odszkodowanie jednak TU uznało, że mąż w 10 % przyczynił się do wypadku i o ten procent pomniejszyło zapłatę. W uzasadnieniu stwierdzono,  że wchodząc na pasy, mąż  był pod wpływem alkoholu. Czy TU postąpiło słusznie ?

Istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości zmniejszenia odszkodowania o 10 % lub więcej na podstawie art. 362 kc ma orzeczenie z 16 września 1974 r., ICR 342/74, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, iż osoba piesza przechodząca przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Wprawdzie przechodzący przez jezdnię obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i upewnić się czy nadjeżdżający pojazd znajduje się w bezpiecznej odległości, jednak obowiązek tym większej szczególnej ostrożności ciąży na kierowcy. Ten musi zawsze liczyć się z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej.  Obowiązany jest  zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. Kierowca ma obowiązek obserwowania nie tylko jezdni, ale również przylegającego do jezdni w miejscu przejścia chodnika, aby upewnić się czy nikt nie wkracza na jezdnię. Teza ta została powtórzona przez Sąd Najwyższy w wyroku z 9 marca 2005 r., II CK 481/04. Zachowanie się pieszego należy postrzegać przez pryzmat staranności wymaganej od kierowców pojazdów mechanicznych i dopiero po ustaleniu, że kierowca sprawca wypadku dochował należytej staranności, rozważyć kwestię przyczynienia się poszkodowanego  pieszego  do powstania szkody.

Ochronie podlega także pieszy, który w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości. Okoliczność, że pieszy był w stanie nietrzeźwym w chwili najechania go przez samochód, nie stanowi samo przez się podstawy do przyjęcia, że ten przyczynił się do wypadku i szkody, a tym samym do zmniejszenia mu należnego odszkodowania.  O ustaleniu przyczynienia się decyduje najczęściej biegły sądowy z zakresu ruchu drogowego i na tej podstawie można jednoznacznie i bezspornie uznać czy TU postąpiło słusznie uznając odpowiedzialnym  za zdarzenie  w 10 % również pieszego.

Michał Adamkowski

Znaczenie opinii biegłego podczas rekonstrukcji wypadku

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Znaczenie opinii biegłego podczas rekonstrukcji wypadku została wyłączona   

W 2009 r uczestniczyłem w wypadku w którym zostałem uznany za winnego zdarzenia. Nie zgadzam się z przedstawionymi mi zarzutami i w czasie procesu złożyłem do sądu wniosek o powołanie biegłego. Ten dokonał rekonstrukcji wypadku. Po zapoznaniu się z opinią uważam, że jest niepełna i pomija istotne szczegóły. Czy mogę domagać się w czasie procesu powołania biegłego celem zadania pytań dotyczących sporządzonej przez niego opinii ?

Przesłuchanie biegłego w czasie rozprawy sądowej jest jedną z formą prawa do obrony. Dodatkowo każdej stronie przysługuje prawo do składania wniosków o uzupełnienie opinii gdy jest zbyt ogólnikowa lub niejasna. Sąd ma obowiązek uwzględnić wnioski stron i dotyczy to również wezwania na rozprawę biegłego celem zadawania mu pytań dotyczących wydanej opinii. Utrwalone orzecznictwo sądowe konsekwentnie stoi na stanowisku, że nieuwzględnienie w/w wniosku stanowi jaskrawe naruszenie prawa do obrony. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 1974 r ( III KR 348 / 73) zauważył : „ Obowiązująca procedura karna przywiązuje wielkie znaczenie do kwestii zachowania zasady kontradyktoryjności przy przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłych i to nawet w stadium postępowania przygotowawczego. Tym bardziej zasadę tę należy respektować w toku postępowania przed sądem, gdy obrona nie miała możliwości przedstawienia swych wątpliwości i zadawania pytań biegłym w stadium śledztwa”. Nie ulega wątpliwości, że w czasie przesłuchania biegłego w drodze bezpośredniego zadawania pytań i w drodze bezpośrednich odpowiedzi mogą być wyjaśnione ważne okoliczności do których nie odniesiono się w opinii lub nie można było ich wcześniej przewidzieć. Pytania powinny ściśle dotyczyć wypadku np.; czy prowadząc pojazd z dopuszczaną prędkością na tym odcinku drogi można było unikną wypadku ? Należy dążyć do ustalenia precyzyjnej rekonstrukcji rzeczywistego zachowania się uczestnika w momencie zdarzenia.

Michał Adamkowski

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano bieg

Jak uzyskać odszkodowanie – praktyczne porady

Październik 21st, 2015   •   Bez kategorii   •   Możliwość komentowania Jak uzyskać odszkodowanie – praktyczne porady została wyłączona   

Serdecznie witamy Państwa na naszym firmowym blogu. Jesteśmy przekonani, że zamieszczane tu artykuły spełnią Państwa oczekiwania.