RANNI W WYPADKACH

ranni w wypadkach

Odszkodowanie za krzywdę na osobie

Ubieganie się poszkodowanego o zadośćuczynienie stanowi podstawowe i często najwyższe roszczenie przysługujące z powodu obrażeń doznanych w wypadku. Podstawą dochodzenia zapłaty żądania jest art. 445 & 1 kc, który wyraźnie wskazuje, że w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia uprawniony może otrzymać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za spowodowaną krzywdę na jego osobie. Praktyka jest smutna i bolesna. Kierowane wnioski do Towarzystw Ubezpieczeniowych nawet ze szczegółowo uzasadnionym i podkreślonym żądaniem zapłaty zadośćuczynienia często są traktowane powierzchownie.

W praktyce odnosi się wrażenie, że ubezpieczyciel wyszukuje słabości i braki w składanych pismach kierując się zasadą, że kryteria ustalania zadośćuczynienia są bardzo ogólne. Zwrot z art. 445 & 1 kc „odpowiednia suma zadośćuczynienia” jest interpretowany nadzwyczaj nie jednolicie co powoduje, że każde TU odmiennie i według własnego uznania ustala kwotę zadośćuczynienia.

Wykazanie powstałej krzywdy

Reprezentując interesy poszkodowanych przykładamy niezwykle dużą wagę do kilku przesłanek warunkujących uzyskanie proporcjonalnego do szkody zadośćuczynienia. Posiłkujemy się aktualną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego. Analizujemy charakter doznanych obrażeń, rozmiar szkody, długotrwałość leczenia, ilość i rodzaj przebytych rehabilitacji, prognozy i rokowania na przyszłość, wiek itp.. Oczywiście niezwykle pomocna jest opinia i ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu przez powołanego w tym celu lekarza orzecznika. Jednak kwota za uszczerbek w dużym stopniu zależy od przygotowanego wniosku z uwzględnieniem niezbędnych pozostałych kryteriów, wyszczególnionymi obrażeniami i cierpieniami fizycznymi, psychicznymi i emocjonalnymi. Bezpośrednio składane pisma przez poszkodowanych pozostawiają wiele do życzenia i są łatwym kąskiem do zamknięcia sprawy przez TU.

Wysokość należnego zadośćuczynienia

Roszczenia poszkodowanych działających w oparciu o własną wiedzę bez pełnomocnika na ogół doprowadzają do ich zaspokojenia ale bardzo skromnymi i dalekimi od wymaganych kwotami. Wykazanie, a następnie przedłożenie starannie zebranych dokumentów medycznych nie daje samo w sobie gwarancji uzyskania wysokiego zadośćuczynienia. TU ma prawo wyszukiwania „słabości” w dostarczonych dokumentach medycznych i z tego prawa nagminnie korzysta. Dlatego z reguły przyjmuje przeciętne lub niższe kwoty wypłacając je uprawnionym. Ci z reguły godzą się na ustalone kwoty sądząc, że więcej uzyskać nie są w stanie. Znaczna część osób zgłaszających zawiadomienia o szkodzie nie posiada wiedzy merytorycznej w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego stanowiących podstawę skutecznego żądania. W ogromnej większości przysługuje prawo złożenia odwołania. Efektywność pisma zależy od fachowej wiedzy poszkodowanego z zakresu postępowania cywilnego. Niezbędne jest wykazanie naruszonych przepisów kpc poprzez nie wyjaśnienie istoty sprawy w tym faktów mających fundamentalne znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia.

Odszkodowanie z art. 444 & 1 kc

Poza dochodzonym zadośćuczynieniem poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów wynikających z powstania uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; koszty leczenia, regeneracji organizmu, specjalnej opieki i pielęgnacji osób trzecich, zakupu aparatury usprawniającej inwalidów, dojazdu osób bliskich odwiedzających chorego, przyuczenie do nowego zawodu. Wydatki i kwoty zależą od rozmiaru szkody. W czasie spotkanie z pełnomocnikiem ich zakres jest szeroko omówiony i obliczany.

Ugody

Ogromne niebezpieczeństwo dla poszkodowanego, który kontynuuje leczenie tkwi w podpisaniu ugody. Praktycznie wyklucza to skuteczne prowadzenie jego spraw i kolejne dochodzenie roszczeń. Firma reprezentując interesy zleceniodawcy nie rości sobie praw do podpisywania ugód z TU. To prawo przysługuje wyłącznie zleceniodawcy.

Pełnomocnictwo

Firma pomoc, porady, doradztwo prawne reprezentuje interesy osób poszkodowanych zarówno w postępowaniu przed sądowym jak i sądowym. W przeciwieństwie do ofert konkurencyjnych należy podkreślić, że pieniądze uzyskane z odszkodowania wpływają wyłącznie na konto poszkodowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Firma pobiera prowizję w momencie gdy poszkodowany posiada środki na własnym koncie a nie firmy.