ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

smierc bliskiej osoby

Pogorszenie stanu materialnego

Składając wniosek o odszkodowanie kierujemy się aktualnym orzecznictwem. Judykatura zarówno w sprawach „stosowanego odszkodowania” jak i kryteriów osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania jest otwarta. Współpracując z klientem w każdej sprawie szukamy przesłanek nie tylko materialnych ale również o charakterze nie materialnym, pozaekonomicznym. Śmierć bliskiej osoby przekłada się na wymuszoną rezygnację z możliwości zdobycia osiągnięć naukowych, zawodowych, sportowych i ogólnie braku szans na polepszenie warunków życia. Ograniczenie aktywności życiowej lub zawodowej skutkującej utratą pracy lub porzuceniem nauki jako związek przyczynowo – skutkowy śmierci osoby najbliższej stanowi podstawę dochodzenia odszkodowania. W kontaktach z TU reprezentujemy stanowisko, że w przypadku śmierci osoby bliskiej stosowane odszkodowanie nie powinno być niższe od świadczeń z tytułu wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym.

Zadośćuczynienie

Dochodzenie zadośćuczynienia wynika z art. 446 : 4 kc „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Przepis, który zaczął obowiązywać dnia 03.08.2008 r daje ogromne pole możliwości zwiększenia należnej zapłaty za szkody typowo niematerialne. Naturalną konsekwencją śmierci a szczególnie śmierci nagłej następującej w czasie wypadku jest nieprzenikniony ból i cierpienie. Ustawodawca postanowił przedmioty stan podnieś jako przesłankę należnego zadośćuczynienia dla osoby najbliższej. Bezspornym jest, że wielu członków rodziny zmarłego korzysta po jego śmierci z pomocy medycznej. Uraz psychiczny i emocjonalny niejednokrotnie trwa całe miesiące a nawet lata. Pokonanie powstałych nie domagań wymaga nieustannego monitorowania stanu zdrowia. To z kolej wiąże się z systematycznymi wizytami u lekarzy często specjalistów. W oparciu o ciężki stan zdrowia tworząca się historia choroby, skierowania na kolejne badania, zaświadczenia o stanie zdrowia służą jako niezbędny i podstawowy materiał dowody celem skutecznego uzyskania rekompensaty z tytułu zadośćuczynienia. Poniesione, często drastyczne straty emocjonalne są zostaną uwzględnione przez TU pod warunkiem, że dokumenty zebrane w procesie całego leczenia zostaną starannie zebrane a następnie opisane. Zadośćuczynienie a szczególnie odszkodowanie ma spełniać funkcję kompensacyjną.

Zwrot kosztów pogrzebu

W oparciu o art. 446 & 1 kc koszty pogrzebu są pokrywane na wniosek temu, kto faktycznie je poniósł. W tym celu wymagane są wszelkiego rodzaju rachunki i faktury potwierdzające poniesione wydatki. Reprezentując rodzinę zmarłego wskazujemy jakie dokumenty honorują ubezpieczalnie a bez których trudno jest uzyskać pokrycie słusznych roszczeń. Oprócz oczywistych zakupów dokonywanych ze względu na pogrzeb TU pokrywają koszt postawienia nagrobka. Orzecznictwo w tym zakresie jest jednoznaczne. Zdarza się, że TU próbują pomniejszyć odszkodowanie o zwrot zasiłku wypłacanego przez pracodawcę w związku ze śmiercią pracownika. W odpowiedzi na tak przedstawione stanowisko należy powołać się na stosowane orzeczenie Sądu Najwyższego. Trzeba podkreślić, że zakres odszkodowania jest szeroki np.; jeśli śmierć nastąpiła po leczeniu będącego skutkiem wypadku należy również zgłosić roszczenia wynikające z szeroko pojętych kosztów opieki medycznej od dnia zdarzenia do dnia śmierci.

Wynagrodzenie

Wszystkie uzyskane kwoty z odszkodowania i zadośćuczynienia wpływają na konto zleceniodawcy. Firma nie podpisuje ugód w imieniu i za mocodawcę. Rozliczenie następuje dopiero po otrzymaniu środków na konto zleceniodawcy.