WYPADKI SAMOCHODOWE

wypadki samochodowe

Obowiązek naprawy pojazdu

Towarzystwo Ubezpieczeń sprawcy wypadku ( często właściciel pojazdu ) jest zobowiązane do pokrycie kosztów wynikających z naprawy pojazdu. Z przepisu art. 361 § 2 k.c. wynika obowiązek pełnej kompensacji szkody. Wartość samochodu po jego naprawie, to nic innego, jak jego wartość rynkowa. Ponieważ wartość ta w wyniku uszkodzenia, maleje w stosunku do tej, jaką pojazd miałby na rynku, gdyby nie został uszkodzony, to kompensata powinna obejmować nie tylko koszty naprawy, ale także tę różnicę wartości.

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma wyrównać uszczerbek majątkowy powstały w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę a uszczerbek ten istnieje od chwili wyrządzenia szkody do czasu, gdy zobowiązany wypłaci poszkodowanemu sumę pieniężną odpowiadającą szkodzie ustalonej w sposób przewidziany prawem.
Art. 361 § 2 k.c. nakłada na zakład ubezpieczeń obowiązek poniesienia kosztów naprawy, w tym wszelkich uzasadnionych ekonomicznie wydatków w celu przywrócenia do poprzedniego stanu uszkodzonego pojazdu. Podkreślić należy, iż przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu go do używalności i jakości w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody, z czego wynika, że jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych części, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody. Zostało to wyraźnie wyartykułowane w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r., III CZP 32/93 „odszkodowanie (…) obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu”.
Według § 2 art. 361 kc, szkoda polega albo na stracie, którą poniósł poszkodowany, albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Należy uwzględnić zdarzenia i wyliczenia hipotetyczne, jak przy ustalaniu odpowiedzialności za utracone przez poszkodowanego korzyści, czy też jego zwiększone wydatki.

Stratą jest pomniejszenie majątku poszkodowanego. Polega ona na uszczupleniu aktywów (np. zniszczenie, utrata lub uszkodzenie określonych składników majątkowych albo obniżenie ich wartości) albo na przybyciu pasywów (np. powstanie nowych zobowiązań albo ich zwiększenie).

Stanowisko Sądu Najwyższego

W uchwale z 12 października 2001 r., III CZP 57/01 Sąd Najwyższy uznał, że odszkodowanie za uszkodzenie samochodu wskutek wypadku może obejmować, poza kosztami jego naprawy, także tzw. szkodę handlową, tzn. zapłatę różnicy między wartością samochodu przed uszkodzeniem, a wartością po jego uszkodzeniu. Objęcie pojęciem szkody kosztów i wydatków poniesionych w następstwie zdarzenia wywołanego szkodą wynika z kompensacyjnego charakteru odszkodowawczego. Dał temu wyraz Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 maja 2002 r., V CKN 1273/2000, stwierdzając, jako rzecz oczywistą, że podstawową funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, że odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan rzeczy naruszony zdarzeniem wyrządzającym szkodę.

Termin zapłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124/2003, poz. 1152), zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30-u dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie lub do 90 dni gdyby pojawiły się trudności w ustaleniu odpowiedzialności.

Pełnomocnictwo

Reprezentując interesy klientów ustalamy wartość rynkową pojazdu przed zdarzeniem. Następnie analizujemy czy ustalona wartość odszkodowania przez likwidatora szkody faktycznie pokrywa się z powstałymi stratami. W oparciu o operat szacunkowy rzeczoznawcy z zakresu wyceny pojazdu lub dołączone faktury i rachunki potwierdzające naprawę występujemy z wnioskiem o zapłatę. W przypadku odrzucenia pisma kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.