WYPADKI W PRACY (ZUS)

wypadki w pracy

Podstawy prawne

Prawo do odszkodowania z tytułu wypadku jest ściśle unormowane w przepisach ustawy. Naprawienie szkody powstałej na osobie w związku z pracą jest chronione w sposób szczególny. Poważne traktowanie najwyższego dobra jakim jest zdrowie i życie prowadzi do uzyskania proporcjonalnych do szkody odszkodowań. Z korzyścią dla poszkodowanych ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zmodyfikowała unormowanie jednorazowego odszkodowania. Członkowie najbliższej rodziny zmarłego mogą domagać się zapłaty stosowanego odszkodowania po zmarłym. Jednak decydującym warunkiem przyznania roszczenia jest nie tyle więź rodzina, co uzależnienie od pozycji materialnej zmarłego.

Niezbędne jest ustalenie w jakiej mierze i stopniu osoby bliskie zmarłemu były zależne od posiadanych przez niego środków materialno – finansowych. Zmiana stosunków i relacji moralnych sprawiła, że powstają nietypowe układy międzyludzkie co dopiero po wnikliwej analizie prowadzi do ustalenia kręgu osób z prawem ubiegania się o odszkodowanie.

Utrudnienia w uzyskaniu świadczenia

Pierwszą poważną przeszkodą z którą spotka się poszkodowany lub członkowie jego rodziny jest odmowa zapłaty odszkodowania, ponieważ organ np.; ZUS nie uznaje zdarzenia za wypadek przy pracy. Definicja mówi o nagłym ( nieoczekiwanym, zaskakującym, szybkim ) zdarzeniu wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Gdy przyczyną wypadku jest upadek lub skaleczenie moment zajścia w tym jego nagłość jest bezsporna. Trudności powstają gdy niełatwo jest określić, nagłość zdarzenia np.; przyczyną wypadku jest szkodliwe oddziaływanie czynników chemicznych lub klimatycznych, które z reguły trwają dłuższy czas. Praktyka pokazuje, że największe spory i kontrowersje powstają wobec ustalenia nagłości zdarzenia. Kryteria nagłości nie są określone bezwzględnymi kryteriami co prowadzi do zarzutów organu i ostatecznie odmowy zapłaty. Doświadczenie wbrew kryteriom np.; ZUS wskazuje, że cecha nagłości nie musi dotyczyć wyłącznie przyczyny zewnętrznej ani skutków wypadku. Zgodnie z ustawą wypadkową za śmiertelny wypadek przy pracy uznaje się takie zdarzenie, w wyniku którego śmierć nastąpiła w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Powyższe stanowisko, szeroko komentowane oznacza, że za skutki wypadku uważa się nie tylko takie, które pojawiły się nagle, ale także te, które wystąpiły odległym czasie od zadziałania przyczyny zewnętrznej.

Pojecie przyczyny zewnętrznej

Kolejne sporne kontrowersje budzi pojęcie przyczyny zewnętrznej. Praca nie zawsze musi być faktyczną przyczyną wypadku co skutecznie wykorzystuje organ zobowiązany do zapłaty. Przyczyna zewnętrzna to przyczyna sprawcza, która pozostaje w związku z wypadkiem. W dokumentacji przedkładanej w organie odpowiedzialnym za skutki zdarzenia należy opisać rodzaj przyczyny zewnętrznej. Bez wykazania tej przesłanki roszczenie również na drodze procesu cywilnego może okazać się nie skuteczne. Za przyczynę zewnętrzną uznaje się mnóstwo różnych czynników, które często przez np.; ZUS są negowane. Trzeba mieć świadomość, że przyczyna zewnętrzna to nie tylko narzędzie pracy ale sama praca człowieka i czynności przez niego wykonywane. Podobnie uznaje się także dopuszczenie do pracy pracownika bez przeprowadzania badań kontrolnych.

Jednorazowe odszkodowania

Zgodnie z treścią ustawy prawo uzyskania odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ocena w/w uszczerbku na zdrowiu należy do lekarzy pracujących na zlecenie ZUS. Niezwykle istotne jest aby uprawniony potrafił wykazać powstałą szkodę. Z powodu wypadku poniósł najczęściej uszczerbek nie tylko majątkowy ( dochody, wynagrodzenie, zakup lekarstw, opieka, pielęgnacja,) ale i niemajątkowy ( rozstrój zdrowia, rozmiar dolegliwości, ból, cierpienie, okres leczenia, rokowania na przyszłość ), który po przedłożeniu w materialne dowodowym zostanie wzięty pod uwagę przy ustalaniu odszkodowania. W przypadku śmierci prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje najbliższym członkom rodziny. Warunkiem uzyskania świadczenia z powodu zgonu jest śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. W przypadku utrudnień w uzyskaniu należnego odszkodowania niezbędne jest powołanie się na podstawę prawną zobowiązującą organ do zapłaty.

Pełnomocnictwo

Reprezentując poszkodowanego lub jego rodzinę opieramy się na bardzo obszernym orzecznictwie dotyczącym jednorazowych odszkodowań. Zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym korzystamy z uchwał Sądu Najwyższego, licznych komentarzy i opracowań. W ocenie wielu specjalistów z zakresu prawa pracy wypadek nagły (co najczęściej jest sporne) nie znaczy natychmiastowy, nieoczekiwany lub niespodziewany. Wykazujemy, że nieracjonalna jest sytuacja, w której odmawia się uznania zdarzenia za wypadek przy pracy z powodu długotrwałości leczenia lub działania szkodliwych czynników.